Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่ติตามและประเมินผล ประจำ กรุงเทพฯ

Back

Organization : PSI Thailand Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Oct 2014
View : 3352

Deadline : / /

มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่หวังผลกำไร ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภาคนอกประเทศ ในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก มูลนิธิพีเอสไอมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากระบบบริการของรัฐในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดครอบคลุมพื้นที่ 15จังหวัดของประเทศไทย

ตำแหน่ง:                      เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล (M&E Assistant)

รายงานกับ:                  ผู้อำนวยการมูลนิธิ

สถานที่ปฏิบัติงาน:        กรุงเทพ

เริ่มงาน:                       พฤศจิกายน 2557

บทบาทและความรับผิดชอบ

ระบบติดตามและประเมินผล

พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการ

วางแผนและสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพ

จัดเตรียมคู่มือสำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผล

พัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

ติดตามการทำงานระดับพื้นที่เพื่อการประกันคุณภาพข้อมูล

พัฒนาและประยุกต์ใช้กระบวนการ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามและประเมินผล

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในโครงการด้านการติดตามและประเมินผล

ให้การสนับสนุนทางเทคนิคด้านการติดตามและประเมินผลแก่ภาคีร่วมทำงาน

การจัดทำข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบการรายงานที่มีมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดให้แก่ผู้จัดการโครงการเพื่อประกอบทำรายงานเสนอแก่แหล่งทุน

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงาน

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน สำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโครงการ

อื่นๆ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทเรียนการดำเนินงานโครงการ

พัฒนารูปแบบและเครื่องมือการติดตามและประเมินผลอื่นๆเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการ เช่นงานด้านการผลักดันเชิงนโยบาย งานด้านการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จัดทำรายงานความสำเร็จของโครงการ, กรณีศึกษา, SOP, Best Practice หรือรายงานอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานโครงการ

 

คุณสมบัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสาธารณสุข, สังคมศาสตร์, ประชากรศาสตร์, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย 2 ปี

สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา

มีภาวะผุ้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

e mail:support@psithailand.org

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts