Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครวิทยากรและที่ปรึกษาทางวิชาการ

Back

Organization : ศูนย์ประชาสังคมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Oct 2014
View : 6883

Deadline : / /

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ศปส. เปิดรับวิทยากรและที่ปรึกษาทางวิชาการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้นำและผู้บริหารองค์กร

             ศปส. มีความต้องการรับสมัครวิทยากรและที่ปรึกษาทางวิชาการ สำหรับการสอนหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการและการบริหารจัดการองค์กร (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ภายใต้การดำเนินการของศูนย์ฯ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ในประเทศไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง เพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรที่จะนำไปสู่การสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรที่จะเปิดสอนมีรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำและผู้บริหารองค์กร  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำงานในองค์กรองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในประเทศไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่

หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ (25 ตำแหน่ง)

หลักการ แนวคิดและวงจรโครงการ

การออกแบบโครงการและการนำเสนอ (ข้อเสนอโครงการ)

การกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ

การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ดารติดตามและประเมินผลโครงการ

หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร (30 ตำแหน่ง)

การเงินและการบัญชี

การบริหารงบประมาณองค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์การระดมทุนและความยั่งยืน

การตลาดและการสื่อสาร

การรณรงค์นโยบายสาธารณะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับสมัครเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีโท หรือ ปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี

สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สามารถทำงานตามวันเวลาที่กำหนดและสามารถเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

โอกาสที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ

เข้าร่วม Training of Trainers (TOT) Workshop

โอกาสในการทำงานด้านการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 6-10 ครั้ง ต่อปี (ครั้งละ 3-5 วัน)

โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับทีมวิทยากรและที่ปรึกษาจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

ได้รับค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ที่พัก และสวัสดิการอื่น ๆ

ระยะเวลารับสมัคร: วันนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและ CV (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ csnm@kku.ac.th    

ศูนย์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น โปรดระบุคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในอีเมล

รายละเอียดเพิ่มเติม http//:csnm.kku.ac.th

....................................................

Contact :


Comments