Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับสมัครวิทยากรและที่ปรึกษาทางวิชาการ

Back

Organization : ศูนย์ประชาสังคมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Oct 2014
View : 7318

Deadline : / /

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ศปส. เปิดรับวิทยากรและที่ปรึกษาทางวิชาการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้นำและผู้บริหารองค์กร

             ศปส. มีความต้องการรับสมัครวิทยากรและที่ปรึกษาทางวิชาการ สำหรับการสอนหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการและการบริหารจัดการองค์กร (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ภายใต้การดำเนินการของศูนย์ฯ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ในประเทศไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง เพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรที่จะนำไปสู่การสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรที่จะเปิดสอนมีรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำและผู้บริหารองค์กร  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำงานในองค์กรองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในประเทศไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่

หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ (25 ตำแหน่ง)

หลักการ แนวคิดและวงจรโครงการ

การออกแบบโครงการและการนำเสนอ (ข้อเสนอโครงการ)

การกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ

การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ดารติดตามและประเมินผลโครงการ

หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร (30 ตำแหน่ง)

การเงินและการบัญชี

การบริหารงบประมาณองค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์การระดมทุนและความยั่งยืน

การตลาดและการสื่อสาร

การรณรงค์นโยบายสาธารณะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับสมัครเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีโท หรือ ปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี

สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สามารถทำงานตามวันเวลาที่กำหนดและสามารถเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

โอกาสที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ

เข้าร่วม Training of Trainers (TOT) Workshop

โอกาสในการทำงานด้านการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 6-10 ครั้ง ต่อปี (ครั้งละ 3-5 วัน)

โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับทีมวิทยากรและที่ปรึกษาจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

ได้รับค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ที่พัก และสวัสดิการอื่น ๆ

ระยะเวลารับสมัคร: วันนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและ CV (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ csnm@kku.ac.th    

ศูนย์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น โปรดระบุคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในอีเมล

รายละเอียดเพิ่มเติม http//:csnm.kku.ac.th

....................................................

Contact :


Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019