Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Local Recruitment – ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน - FULL TIME / PART TIME (October 2014)

Back

Organization : มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก(Kids Home Development Network Foundation)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Oct 2014
View : 2581

Deadline : / /

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก(Kids Home Development Network Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นกลาง ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้านการเมืองและศาสนา ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวพื้นที่ก่อสร้างในจังเหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 700 คน โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาและการสนับสนุนรายบุคคล/เฉพาะกรณี   ให้การปกป้องคุ้มครองเด็กและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาเด็กเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและให้โอกาสเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม

 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.kids-home.org)

ปัจจุบันเรากำลังมองหาตำแหน่ง “ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน”  ในการดูแลและจัดการศึกษาแก่เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างในจังเหวัดเชียงใหม่ ในของ โครงการ'Access4Kids' ของเรา วัตถุประสงค์ของโครงการคือการช่วยให้เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวของพวกเขาที่อาศัยอยู่ในสถานที่ก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพ อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและให้โอกาสสำหรับอนาคตที่ดีกว่า

 

ระยะเวลาการทำงาน ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน สัญญาระยะสั้น-สัญญา 6 เดือน

 

บทบาทและความรับผิดชอบ

ช่วยดูแลและเลี้ยงดูเด็ก / จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยให้เด็กเล็ก รวมทั้ง จัดการศึกษาประจำวัน ให้กับเด็กโตและครอบครัว (ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ) ส่วนใหญ่อายุ 0-6 ปี และมีบางส่วนอายุมากกว่า

ส่งต่อเคสที่ประสบปัญหาให้กับนักสังคมฯ

ติดตามและการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทำงานภาคสนามในการประเมินผล/ติดตามเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนงานในด้านการบริหารจัดการ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

อาจช่วยงานในโครงการอื่นๆของมูลนิธิ

 

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้:

สัญชาติ: ไม่เจาะจง (แต่ทางมูลนิธิฯไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตทำงาน/visa ให้ได้)

อายุ:   ไม่จำกัด

การศึกษา: ควรมีการศึกษาในปริญญาตรี (ปฐมวัย, จิตวิทยาเด็ก, การศึกษา ฯลฯ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

*** หากมีประสบการณ์ในด้านให้การศึกษาเด็ก, การดูแลเด็ก การทำงานในโรงเรียนอนุบาล ในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือการทำงานด้านประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และหรือมีใบประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะการพูดและทักษะการเขียน ภาษาไทยที่ดีเยี่ยม

ทักษะในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ / พม่า / ไทยใหญ่ / เขมร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะอื่น : ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการไปปรับใช้กับเด็กและครอบครัว  ที่มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเด็กและสังคม เข้าใจการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  ทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น อดทน คำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ กระตือรือร้นในการทำงานกับเด็ก มีพลังในการทำงาน มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีมนุษยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

ชั่วโมงการทำงาน: แล้วแต่ตกลง (จันทร์-ศุกร์และ/ หรือเสาร์อาทิตย์)  

เงินเดือน: ไม่ระบุ จะขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงาน และประสบการณ์และคุณสมบัติ มีสวัสดิการ (อาหาร, ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)

 

อย่าลังเลที่จะติดต่อเราถ้าคุณมีแรงจูงใจที่จะทำงานให้กับองค์กรที่ทำเพื่อเด็กๆ ! และอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน

ส่งประวัติของคุณ Resume/CV (เป็นภาษาอังกฤษจะดีมาก), จดหมายแนะนำและบุคคลอ้างอิง

อีเมล์มาที่  kidshome.sa@gmail.com   ติดต่อ คุณ วีระพงษ์

Contact :


Comments