Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ

Back

Organization : ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Oct 2014
View : 5101

Deadline : / /

ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน)  ประกาศรับนักวิชาการโครงการ

ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ

ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของสำนักงานศูนย์สนับสนุนวิชาการภาคอีสาน

เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุจาราจรฯภาคอีสาน ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

 

(อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 15,000- 17,000 บาท ตามประสบการณ์-ความสามารถ)

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและ ปริญญาโท

ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สาธารณสุข ฯลฯ

-มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ

-มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้

-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้

-สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

-ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน

-หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีบุคคลค้ำประกัน

-สามารถเริ่มงานได้ทันที

-เพศหญิง อายุ 30-35  ปี

 

คุณลักษณะ

มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน 

มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน

มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน

มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ

มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

บทบาทหน้าที่

สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะตามที่ได้รับผิดชอบ

 ร่วมศึกษาดูงานและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ตำบลสุขภาวะตามแผนปฏิบัติการ

ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลตำบล และวิเคราะห์นำใช้ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาสุขภาวะและนโยบายสาธารณะ รวมถึงการสร้างเครื่องมือทางวิชาการ

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น สังเคราะห์ และนำใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนทางวิชาการ

จัดทำรายงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิชาการ

หมดเขตรับสมัคร 30 ตุลาคม  2557

Contact :


Comments