Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ผู้จัดการด้านธุรการ-การเงิน ประจำ กรุงเทพฯ

Back

Organization : PSI Thailand Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Oct 2014
View : 5647

Deadline : / /

มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่หวังผลกำไร ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภาคนอกประเทศ ในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก มูลนิธิพีเอสไอมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากระบบบริการของรัฐในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดครอบคลุมพื้นที่ 15จังหวัดของประเทศไทย

ผู้จัดการด้านธุรการ-การเงิน

ประจำ กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดของตำแหน่งงาน

งานด้านการเงิน

ดูแลรับผิดชอบด้านงบประมาณและรายงานด้านการเงิน :-

      จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน และรายไตรมาส เพื่อนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ และจัดส่งให้กับผู้ให้ทุน.

      วางแผนการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและรัดกุม

      จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายของมูลนิธิฯ

      ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนและมูลนิธิฯ

 

ด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน :-

      ตรวจสอบจากการทางบัญชีของมูลนิธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของมูลนิธิฯ

      สุ่มตรวจนับเงินสดย่อยรายไตรมาส

      สนับสนุนการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ให้ทุน เช่น การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ เป็นต้น

      จัดทำเอกสารและนำส่งรายงานการเงินให้กับที่ว่าการเขต

      จัดทำเอกสารด้านภาษีและนำส่งสรรพากร ตามที่กฏหมายกำหนด

      ติดต่อและประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี นักกฎหมาย และผู้ให้ทุน

 

การบริหารผู้รับทุนย่อย :-

      พัฒนาระบบการเงินให้กับผู้รับทุนย่อย ทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดทำรายงาน

      บริหารจัดการด้านการเงินให้กับผู้รับทุนย่อย

      เสริมสร้างศักยภาพงานด้านการบริหารจัดการด้านการเงินให้กับผู้รับทุนย่อย

      

 

การบริหารจัดการด้านการเงิน :-

      พัฒนาและปรับปรุงคู่มือการเงินให้

      สนับสนุนและให้คำปรึกษากับพนักงานด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ

      เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน และงบประมาณ รวมถึงระบบการควบคุมภายใน

      ติดต่อกับธนาคารเมื่อต้องมีการทำธุรกรรมด้านการเงิน

 

งานด้านธุรการ

ดูแลรับผิดชอบด้านธุรการ :-

      พัฒนาและปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

ดูแลรับผิดชอบด้านบุคคลากร :-

      ทำการคำนวณภาษีและจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน

      จัดทำและนำส่งเอกสารงานด้านบุคคลให้กับสรรพากรและประกันสังคมตามที่กฏหมายกำหนด

      พัฒนาและปรับปรุงคู่มือพนักงาน

 

ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ :-

      ดูแลและพัฒนาระบบการสื่อสารของมูลนิธิฯ ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย

 

บริหารจัดการงานในแผนกธุรการและการเงิน ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานของพนักงานในแผนก

 

ผู้สนใจสมัคร กรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ support@psithailand.org

ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts