Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Assistant Thai Liaison Officer ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานไทย

Back

Organization : Migrant Education (ME)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Nov 2014
View : 6199

Deadline : / /

ตำแหน่ง :               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานไทย                          ประจำพื้นที่ :                          อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก

วันเริ่มงาน:             15 พฤศจิกายน  2557                                             ระยะเวลา:                              สัญญา 1 ปี ทดลองงาน 3 เดือน

 

องค์กร Migrant Education (ME) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554 ปัจจุบัน องค์ได้สนับสนุนศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติ จำนวน 8 ศูนย์การเรียน  เพื่อสนับสนุนให้เด็กข้ามชาติที่เรียนในศูนย์การเรียน ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา กว่า 1,800 คนให้เข้าถึงการศึกษา นอกจากนี้ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา องค์กรได้สนับสนุนและประสานอำนวยความสะดวกให้เด็กข้ามชาติ ให้ได้รับการยอมรับและเข้าสู่ระบบการศึกษากว่า 800 คน

Overview

ขณะนี้องค์กร Migrant Education(ME) กำลังต้องการผู้ร่วมงาน ในตำแหน่ง “ผู้ช่วยประสานงานฝ่ายไทย” เพื่อคอยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกและติดตาม เด็กข้ามชาติให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทยอย่างทั่วถึง รวมถึงรับผิดชอบ การประสานงานและทำงานพัฒนากับชุมชนไทย และชุมชนของแรงงานข้ามชาติ อย่างต่อเนื่อง และ ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของรัฐ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

บทบาทภาระหน้าที่ รายงานผลการดำเนินการต่อ ผู้ประสานงานไทย

กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำงาน ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมขององค์กร ร่วมกับชุมชน, หน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น ,องค์กรพัฒนาเอกชนในระดับท้องถิ่นและระดับระหว่างประเทศ

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ชุมชน และ หน่วยงานด้านการศึกษาของไทย

มีส่วนร่วมในการเก็บบันทึกข้อมูล ผลการดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ(ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน/ไตรมาส/ประจำปี)

มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

มีส่วนร่วมในการเข้าเยี่ยม ติดตามงานใน สถานศึกษาของไทย และ ศูนย์การเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติ

มีส่วนร่วมในการประสานงานและติดตามการดำเนินการกิจกรรมกับ หน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น เช่น องค์การบริการส่วนตำบล(อบต.), ศูนย์เด็กเล็กของท้องถิ่นในพื้นที่

มีส่วนร่วมในการตอบสนอง เมื่อมีการประสานของมูลในเชิงวิชาการ

มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการประชุม เมื่อได้รับการประสานงาน

เรากำลังมองหาผู้ร่วมงานที่

มีทักษะด้านภาษาไทยที่ดี และ สามารถสื่อสาร ภาษาพม่า หรือ ภาษาอังกฤษ

มีทักษะด้าน IT สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้เช่น MS Word, Excel, Power point ,Internet

มีทักษะด้านการประสานงานที่ดี และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

มีความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และทำงานในภาวะที่กดดันได้ดี

สามารถทำงานแบบอิสระ และ แบบทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความสนใจในการทำงานประเด็นทางสังคม

ทักษะ

สำเร็จการศึกษาใน ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า หรือในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

มีประสบการณ์ในการประสานงานกับ ศูนย์การเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติ,สถานศึกษาไทย,หน่วยงานของรัฐ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์กรพัฒนาเอกชนระดับท้องถิ่น,องค์กรพัฒนาเอกชนระดับระหว่างประเทศ

 

ผลตอบแทน

เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 

การสมัคร

ส่ง ประวัติด้านการสมัครงาน จดหมายแนะนำตัว และ ชื่อ-ที่ติดต่อผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน มายัง Thailiaison@migranteducationgroup.org ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ทางองค์กรจะติดต่อผู้ที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์เท่านั้น การสัมภาษณ์ วันที่ 14 ตุลาคม  2557 

 

Job title:              Assistant Thai Liaison Officer       Location:                             Mae Sot, Tak, Thailand, 63110

Start date            15th November, 2014                      Position dates:                 1 year renewable with3 months’ probation

 

Founded in July 2011 Migrant Education (ME) supports 8 Migrant Learning Center (MLCs) providing learning to 1,800 children in Mae Sot area who currently do not have access to accredited education or formal schooling. Over the last 2 years, ME has facilitated enrollment for over 800 children into recognized Thai education systems. MEis seeking to employ an Assistant Thai liaison officer to facilitate children’s access to, and to monitor progress in, Thai education system programs.

Overview

ME Assistant  Thai liaison officer will assist in the communication and development of ME’s activities with MLCs, Thai Schools, Royal Thai Government agencies  and local Thai authorities, NGOs and Thai and Burmese communities

Reporting to the Thai Liaison Officer, the role includes:

Actively participating in and promoting ME’s aims and objectives

Developing and assisting with ME’s activities with the local community, local authorities and NGOs, INGOs

Ensuring good communication between ME Staff, MLCs, communities and Thai schools.

Assisting in data collection, analysis and feedback ( weekly/monthly/quarterly/annually)

Assisting to develop forms to collect data.

Assisting to visit Thai school and MLCs  for M&E processes.

Assisting to communicate and  follow up with local Thai authorities(Mae Pa Administrative , Childhood Development center)

Assisting with required official documentation processes

Attending meeting  and when required

 

We are looking for a highly motivated individual who has:

Strong spoken and written Thai language

Spoken Burmese or English skill

Knowledge of IT proficiency including MS Word, Excel, Power point ,Internet

Strong personal commitment, efficiency, flexibility

Cross-Cultural awareness and is able to work under pressure

A demonstrated ability to work independently AND as part of a team

A genuine interest in social issues and civil society

The willingness and ability to ride a motorcycle (up to 120cc)

 

Additional consideration will be given to candidates who have:

Qualification in a related field

Previous  experience or knowledge of working on the Thai-Burma Border or Mae sot

Previous experience of liaising with  MLCs, Thai Schools, Royal Thai Government agencies  and local Thai authorities, NGOs ,communities

 

Benefits

Salary and benefits will depend on experience

 

How to apply

Please send E-mail a cover letter, CV and the contact information of two references  before  11th November 2014to Thailiaison@migranteducationgroup.org. Only shortlisted candidates will contact for interview. Interview will take place in Mae Sot  the 14thNovember 2014

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts