Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ประกาศ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมงานเย็บและงานฝีมือ

Back

Organization : Friends International
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Nov 2014
View : 6039

Deadline : / /

      องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์การธุรกิจเพื่อสังคมที่ทางานเพื่อสร้างโอกาสที่ดีสาหรับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในเมืองพร้อมทั้งครอบครัว ชุมชนและสังคม ขณะนี้โครงการเพื่อน เพื่อน (กรุงเทพฯ) องค์การเฟรนด์ฯ ประเทศไทย กาลังมองหาบุคคากรจานวน 1 ตาแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมงานเย็บและงานฝีมือ


กรอบการทางาน
      จัดการฝึกอบรบทักษะงานเย็บและงานฝีมือให้กับผู้เข้าร่วมทาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ของโครงการเพื่อน เพื่อน กรุงเทพฯ โครงการผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งสนับสนุนผู้ปกครอบของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีรายได้เสริม ผ่านการผลิตสินค้าต่างๆ สามารถเข้าชม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโครงการผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ตามเว็บไซด์ดังกล่าว:
http://www.friends-international.org/resources/catalogues/FSB_Catalog.pdf
หน้าที่รับผิดชอบ:
 ฝึกอบรมทักษะงานเย็บและงานฝีมือให้แก่ผู้ผลิต
 จัดทาและดูแลหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะ
 จัดตารางการฝึกอบรมทักษะ
 จัดทาแผนการฝึกอบรมทักษะของแต่ละผู้ผลิต
 จัดการให้แนใจว่าเครื่องมือสาหรับฝึกอบรบและสิ่งอานวยความสะดวกนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 จัดการให้แนใจว่าวัตถุดิบต่างๆ นั้นมีเพียงพอสาหรับการฝึกอบรมและการผลิตสินค้า
 ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตออกมาว่ามีมาตรฐานตามที่กาหนดไว้
คุณสมบัติที่ต้องการ:
 การศึกษา: ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
 ทักษะ: มีทักษะงานเย็บระดับสูง มีความรู้หลากหลายในงานฝีมืออื่นๆ ทักษะการสื่อสารและจัดการได้ดีเยี่ยม
 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel
 ประสบการณ์: มีประสบการณ์ จัดฝึกอบรมงานเย็บและงานฝีมือ มีประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมการตัดเย็บ เคยทางานในชุมชนด้อยโอกาส จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 ภาษา:ภาษาไทย (พูดและเขียน) ใช้ภาษาอังกฤษได้รับการพิจารณาพิเศษ

สถานที่ทางาน: กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน: เจ้าหน้าที่ประจา
ทั้งนี้ เงินเดือนและค่าตอบแทนขึ้นกับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
ผู้สนใจส่งอีเมล์จดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ประวัติส่วนตัว พร้อมบุคคลอ้างอิงจานวน 2 ท่านและเงินเดือนที่ต้องการโปรดส่งอีเมล์มาที่ hr.thailand@friends-international.org
ติดต่อสอบถามโดยตรง: ฝ่ายบุคคล คุณนวภัทร 02 -260-4745
องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล(www.friends-international.org) จะคัดเลือกผู้สมัครโดยยึดหลักความรู้ความสามารถเป็นสาคัญและผู้สมัครทุกคนจะได้รับโอกาสในการคัดเลือกโดยเท่าเทียมกัน
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองเด็กองค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts