Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Language Assistant

Back

Organization : Migrant Education (ME)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Nov 2014
View : 5058

Deadline : / /

ตำแหน่งงาน:                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะด้านภาษาพม่า-ไทย) ศูนย์เด็กเล็กประจำตำบลแม่ปะ 1 ตำแหน่ง

ประจำพื้นที่ทำงาน:         ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก 63110

วันเริ่มงาน:                    ธันวาคม 2557                                        

สัญญาการจ้างงาน:         สัญญาจ้าง ปี ต่อ ปี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ(อบต.แม่ปะ) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลระดับท้องถิ่นตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับผิดชอบด้านการบริหาร จัดการ เกี่ยวกับด้าน สาธารณูปโภค และด้านอื่น ๆ ร่วมทั้งด้านการศึกษาของเด็กเล็ก เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่งถึงและเท่าเทียม อบต.แม่ปะ มีศูนย์การเรียนและพัฒนาการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ที่รับเด็กนักเรียนไทย และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยอายุระหว่าง 2-4 ปี สามารถเข้าเรียนในศูนย์การเรียนเด็กเล็ก

Overview

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ (อบต.แม่ปะ) ได้ทำงานร่วมกับ องค์กร Migrant Education (ME) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน  ด้านการศึกษา ใน อ.แม่สอด เพื่อสนับสนุนให้เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุระหว่าง 2-4 ปี ให้สามารถเข้าเรียน ในศูนย์การเรียนเด็กเล็กที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ผู้ช่วยครูผู้สอนจะทำงานการสอน ณ ศูนย์เด็กประจำตำบลแม่ปะ โดย ทำหน้าที่ช่วยครูผู้สอนในการสื่อสารกับเด็กและผู้ปกครองเด็ก ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

 

หน้าที่/ความรับผิดชอบ:

มีส่วนร่วมในการประสาน ระหว่างศูนย์การเรียนเด็กเล็ก ผู้ปกครองเด็ก และชุมชน  ตามที่ได้รับการประสาน

สนับสนุนการทำงานร่วมกับครูผู้ส่วนในการ สื่อสารกับเด็กเล็กที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

สนับสนุนช่วยเหลือ ปฏิบัติงานอื่น ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก

ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เรากำลังมองหาผู้ที่คุณสมบัติดังนี้

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

มีทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาไทย ที่ดี

มีทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาพม่าที่ดี

อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีสัญชาติไทย หรือ ถือบัตร 10 ปี หรือ บัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้

 

คุณสมบัติอื่น ที่อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์การทำงานกับศูนย์เด็กเล็ก

สามารถแปลภาษา ระหว่างภาษาพม่า & ภาษาไทย

อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่ปะ

มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในข้างต้น

ผลปะโยชน์ที่จะได้รับ

เงินเดือน และ ผลประโยชน์อื่น: 6,800 บาท/เดือน

 

การสมัคร

ส่งเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล์  หนังสือแนะนำตัว ประวัติ และ รายชื่อ-ที่ติดต่อ ของผู้รับรองจำนวน 2 คน มายัง Thailiaison@migranteducationgroup.org ภายในวันที่  16 พฤศจิกายน 57 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เท่านั้นที่จะทำการ

ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์  โดยการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ ณ แม่สอด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

 

Job title:              Language Assistant                                         Location:             Mae Sot, Tak, Thailand, 63110
Start date:            December 2014                                                 
Position dates:    1 year renewable

 

About Migrant Education (ME)

Migrant Education (ME) formed in July 2011 as an umbrella organization for a number of migrant learning centers (MLCs), to coordinate funding and look at other areas to assist migrant children accessing education in Mae Sot, Thailand.

 

Since 2013 ME has been liaising closely with Voluntary Service Overseas (VSO) on their Early Childhood Development (ECD) approaches and, with them, has developed a relationship with Mae Pa Sub-district Administrative Office to explore provisions under Thai law for access to Child Care Development Centers (CCDCs) in Mae Pa. Successful completion of this level provides a certificate allowing children to enroll in any kindergarten in Thailand.

 

With this pre-school area accounting for the single largest group of children in MLCs in Mae Sot, it is clear that increased provision at this level will reduce barriers for accessing accredited primary level education, subsequently increasing inclusion in civil society.

 

ME is now initiating a pilot program aimed at increasing the capacity of two CCDCs in Mae Pa. It is envisaged that this pilot program will form the basis for further investment in enhancing capacity by the local administrative sub-district office, as future demand requires.

 

Overview of Role

Mae Pa Sub-district Administrative Office is located in Mae Sot District, Tak, and is the authority with obligations in the development of various fields, including education. It promotes, supports and supervises education for early childhood development. Mae Pa Sub-district Administrative Office has 2 Child Care Development Centers (CCDCs) providing development & learning for both Thai and non-Thai national children aged 2-4.

 

Mae Pa Sub-district Administrative Office is working with Migrant Education (ME) to directly enroll young non-Thai national children, aged 2-4 years old, into Thai CCDCs. Language Assistants will work at the CCDCs to help the teachers communicate with non-Thai national children and their parents who are Burmese speakers.

 

The role includes:

Assisting with coordination, as required, between the CCDCs, parents and the community

Supporting Thai teachers with communication and teaching the children who are not native Thai speakers

Taking care of the learning needs of non-Thai children

Any additional duties required

 

We are looking for highly motivated individuals who have:

Eligibility to work in Thailand (Thai citizens or non-Thai citizens with necessary documentation to apply for work permits)

A high school degree

Strong Thai and Burmese language skills

At least 20 year old

Thai National ID or other Thai ID card ( 10 Year Card etc…)

 

Additional consideration will be given to candidates who have:

Previous experience working in early childhood care

Translating/interpreting experience between Thai &Burmese languages

Qualifications in a relevant field

Residency in Mae Pa sub-district or Mae Sot 

 

Benefits
Salary and benefits 6,800 baths per month.

How to Apply

Please e-mail a cover letter, resume and the contact details of two referees by before 5pm on November 16th, 2014. Applications should be submitted in Thai or Burmese language. Only shortlisted candidates will be contacted for interview. Interviews will take place in Mae Sot on November 18. Please send your application to: thailiaison@migranteducationgroup.org

 

Contact :


Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019