Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Social and Education Officer (teacher) - Base on Chiang Mai or Bangkok (2 positions)

Back

Organization : Baan Dek Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Oct 2018
View : 1387

Deadline : 15 / November / 2018

 

EMPLOYMENT OFFER –Social and  Education Officer (Teacher)  

1. Social and  Education Officer (Teacher)”  (Base on Bangkok, English requied) (1 position)

2. เจ้าหน้าที่การศึกษาและประสานงานชุมชน  (ครูประจำชุมชนและเจ้าหน้าที่โครงการเนอสเซอรี่) (เชียงใหม่)

    Social and  Education Officer (Teacher -Nursery Officer)”  (Base on Chiang Mai)(1 position)

__________________________________________________________________________________________________

1. Social and  Education Officer (Teacher)  – based in Bangkok

Baan Dek Foundation is a non-profit, non-political and non-religious, organization based in Chiang Mai that supports over 1000 children in need and their families living in construction sites and slums. Through specifically tailored educational programs and flexible individual support, Baan Dek protects endangered children, allows families to becoming self-sustainable and gives opportunities for a better future.

By the end of this year, we plan to open a branch of Baan Dek Foundation in Bangkok where we hope to expand our current services to support the most vulnerable children.

Job Description

Job Title

Social and  Education Officer (Teacher) 

Type of Contract

:  Full-time position, 1-year contract (renewable)

Department

Program & Field Operations Unit

Location

:  Based in Bangkok, Thailand

Expected Start Date: 

:  ASAP (Training in Chiang Mai to be considered for a few weeks at the beginning)

 

 

Responsibilities of the advertised positions:

Baan Dek Foundation is currently looking for a professional and dedicated local Social and  Education Officer (Teacher) who will commit to supporting vulnerable children and communities living in Bangkok. This Position will work under direct supervision of the Program Coordinator and Management team in Bangkok and Chiang Mai.

The main objective of Baan Dek Foundation's team of social workers is to help vulnerable children and their families solve social and economic issues in their daily lives, allowing the families to reach sustainability and ensuring every child access to Education, Health and Safety.

Role and responsibilities include - but are not restricted to:

1.       Run Educational and Life skill activities with the children and their mother (mostly migrants between 0 to 6 years old, a few older children as well) in the field

2.       Facilitation of referral for all children facing difficult situations;

3.       Follow-up and reporting on activities;

4.       Communication about the projects and activities to beneficiaries;

5.       On-field investigation to reach the target for the project;

6.       Support in terms of administrative/legal matters related to the project.

7.       Assistance with any task as per the needs of the organization and the management team.

Required skills:

Nationality: Thai

Qualifications:

·         Degree or experience in relevant field (Teaching, Education, ECD, Child care-related, Child psychology, Social Work)

·      Minimum 6 months of experience with children, mother and baby in teaching /setup educative activity / early childhood development/ non-formal education / cake-taking are considerable assets.

·         Language skills: Fluent Thai (spoken and written) and English proficient speaking and writing skills. Burmese, Thai-Yai and/or Khmer (spoken and written) considered as important assets.

·         Other skills/interests: committed to social work/child welfare, dedication for non-profit work, communication, and human relations skills, teamwork ability, flexibility on working hours, tolerance & human values, highly motivated, positive energy & spirit, ability to work autonomously, ability to understand family situations and conduct assessments.

Working hours:  Full time - Monday to Friday (flexible schedule) and occasionally on weekend & evenings

Salary: Starting at 18,000 THB (To be defined based on experience and qualifications. Complementary advantages provided (transportation & phone allowance, etc.)

How to Apply:

Please send all applications in English (CV/cover letter/Portfolio/2 professional references and expected salary) via E-mail only to Julien STRENS (Julien@baandekfoundation.org).

In the subject line of the email, please write (Education and Field Officer (Teacher) - Bangkok position

Only short-listed candidates will be contacted for interview in English. Baan Dek Foundation is an equal opportunity employer that selects candidates based on merit. To comply with Baan Dek Foundation Child Protection Policy, the selected candidate will be requested a copy of his/her criminal records. The successful applicant will be expected to comply with Baan Dek Foundation's Child Protection Policy.

All application will be gathered on 10/10/2018.

(Only selected applicants will be contacted after this date)

Closing date for applications:  15/11/2018.

More details on Baan Dek Foundation’s programs on www.baandekfoundation.org

__________________________________________________________________________________________________

 

 

2. เจ้าหน้าที่การศึกษาและประสานงานชุมชน  (ครูประจำชุมชนและเจ้าหน้าที่โครงการเนอสเซอรี่)

Social and  Education Officer (Teacher -Nursery Officer)”  (Chiang Mai)

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก(Kids Home Development Network Foundation) (Baan Dek Foundation องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นกลาง ไม่ข้องเกี่ยวกับความเชื่อด้านการเมืองและศาสนา ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างและสลัมประมาณ 1000 คน ในจังเหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนด้านด้านการศึกษา การให้ความช่วยเหลือรายบุคคล การปกป้องคุ้มครองเด็กและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาเด็กเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและให้โอกาสได้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม

รายละเอียดของตำแหน่ง

Job Title

เจ้าหน้าที่การศึกษาและประสานงานชุมชน

(ครูประจำชุมชนและเจ้าหน้าที่โครงการเนอสเซอรี่)

Type of Contract

พนักงานประจำ สัญญาจ้างรายปี

Department

:  Program & Field Operations Unit

Location

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ข้างเคียง

Expected Start Date: 

:  ASAP (Training in Chiang Mai to be considered for a few weeks at the beginning)

 

 

 

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กกำลังมองหาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง “ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน”  (ครูในชุมชน / ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย / ผู้ดูแลเด็ก)ที่มุ่งมั่นทำงานในการช่วยให้เด็กด้อยโอกาสรวมทั้งเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนแรงงานต่างด้าว ตำแหน่ง “ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน” จะทำงานภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการของมูลนิธิในจังหวัดเชียงใหม่

บทบาทและความรับผิดชอบ :

  1. จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยให้เด็กเล็ก รวมทั้ง กิจกรรมการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ ให้กับเด็กโตและครอบครัว ในชุมชนแออัด (ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ) ส่วนใหญ่อายุ 0-6 ปี และมีบางส่วนที่อายุมากกว่า
  2. ดำเนินโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก (เนอสเซอรี่)ของมูลนิธิ
  3. ประสานงาน รายงาน และ ส่งต่อเคสที่ประสบปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่สังคมฯ
  4. ให้คำปรึกษาและดำเนินการในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ให้ลุล่วงไปตามโปรแกรมช่วยเหลือที่วางไว้
  5. ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
  6. ทำงานภาคสนามในการประเมินผล,รายงาน,ติดตามเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ
  7. ช่วยงานในการทำงานด้านธุรการหรืออื่นๆในโครงการ
  8. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานต่างในพื้นที่ เช่น โรงเรียน สถานพยาบาล สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง
  9. ช่วยงานในโครงการอื่นๆของมูลนิธิ

Required skills:

อายุ และสัญชาติ: ไม่จำกัด  (หากไม่ใช่สัญชาติไทย มูลนิธิจะไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารการเข้าเมือง อาทิ passport, visa, workpermit / documents for the position)

การศึกษา: ไม่จำกัด แต่หากมีการศึกษาในปริญญาตรี (การศึกษาทุกชนิด,ปฐมวัย,จิตวิทยาเด็ก ฯลฯ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีใบประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการศึกษาด้านปฐมวัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์:มีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็กปฐมวัย การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ(NFE)  (ทำงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก ,เนอสเซอรี่, โรงเรียน,การดูแลเด็กปฐมวัย ฯลฯ)

ทักษะด้านภาษา : ภาษาไทย - ทักษะการพูดและการเขียน ดีมาก

                            ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ (แต่หากมีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก จะได้รับการพิจารณามากเป็นพิเศษ)

ทักษะในการสื่อสารอื่นๆ: ชนเผ่า / พม่า / ไทยใหญ่ / เขมรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะทางคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม  Microsoft office (word /excel/ PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี หรือโประแกรมในการทำสื่อการสอนอื่นๆ

ทักษะอื่น ๆ :ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการไปปรับใช้กับเด็กและครอบครัว  ที่มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเด็กและสังคม เข้าใจการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  ทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น อดทน คำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ กระตือรือร้นในการทำงานกับเด็ก มีพลังในการทำงาน มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีมนุษยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

เวลาการทำงาน: จันทร์-ศุกร์  (8.30 - 19.00 น. ตารางเวลายืดหยุ่น) (อาจมีการทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์)

ค่าตอบแทน เงินเดือน:เงินเดือน เริ่มต้นที่ 13,000 บาท(สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคุณสมบัติ) + สวัสดีการอื่นๆ (ค่าอาหาร, การเดินทาง,โทรศัพท์ ฯลฯ)

วิธีการสมัคร  (ทางอีเมล์เท่านั้น)

1.        กรุณาส่งประวัติของคุณ (Resume/CV)

2.        จดหมายสมัครงาน /จดหมายแนะนำตัว และบุคคลอ้างอิง  2 คน

3.        หากมีแฟ้มสะสมผลงานหรือ Portfolio กรุณาแนบมาด้วย

4.        ไม่ต้องแนบ ทรานสคริป วุฒิการศึกษาหรือบัตรประชาชน( มูลนิธิฯ ไม่มีนโยบายการเก็บ เอกสารส่วนบุคคล ของผู้สมัครก่นได้รับคัดเลือก)

ส่งอีเมล์พร้อมเอกสารมาที่ werapong@baandekfoundation.org ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

หากมีคำถามเพิ่มเติม ในการสมัครงาน ทำโดยผ่านการติดต่อทาง Email เท่านั้น,

ทางมูลนิธิฯจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนหนึ่งเท่านั้น เพื่อทำการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์จะมีบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ (ยืดหยุ่นสำหรับตำแหน่งนี้)  มูลนิธิฯมีนโยบายการให้โอกาสเท่าเทียมและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะพิจารณาจาก ประสบการณ์และประวัติการทำงานในอดีต ความสำเร็จ ทัศนคติที่สอดคล้องกับมูลนิธิและ เหมาะสมกับกับความต้องการของท้องถิ่น (ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบกลับอีเมลแก่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก)

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางมูลนิธิ(ดูรายละเอียดโครงการต่างๆของมูลนิธิฯเพิ่มเติม ได้ที่ www.baandekfoundation.org)

All application will be gathered on 10/10/2018.

(Only selected applicants will be contacted after this date)

Closing date for applications:  15/11/2018.

More details on Baan Dek Foundation’s programs on www.baandekfoundation.org

 

Contact : werapong@baandekfoundation.org


Comments


Recent Posts

Relation Posts

Programme Assistant

Programme Assistant

14 Jun 2019