Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Project officer และ เจ้าหน้าที่ Legal officer อย่างละ 1 ตําแหน่ง

Back

Organization : มูลนิธิวัฒนเสรี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 11 Oct 2018
View : 1959

Deadline : 30 / October / 2018

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Project officer รับ 1 ตําแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. สามารถสื่อสาร อ่านเขียน ภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี
 5. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร แปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า
 6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 7. สามารถเป็นผู้บรรยาย อบรมให้กับผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดี
 8. มีความสามารถในการประสานงานระหว่างผู้ใช้แรงงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 9. มีประสบการณ์ทำงานกับผู้ใช้แรงงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 10. มีความอดทน ซื่อสัตย์
 11. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 12. มีใบอนุญาตขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
 13. พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

Job Description for project  Officer

 1. ออกแบบและจัดกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ร่วมกับ legal officer ให้สอดคล้องกับผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศLGBTQI คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในภาคเกษตรและก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย
 2. ติดต่อประสานงานในเรื่องทีเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้แรงงานข้ามชาติชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศLGBTQI คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
 3. ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาวิธีการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 4. ออกแบบและบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และรายงานผลการทำงานร่วมกับlegal officerส่งให้แก่ผู้จัดการโครงการ

 

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่Legal officer รับ 1 ตําแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุ28-35 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานข้ามชาติ หรือแรงงานต่างด้าว
 5. มีทักษะในการทำงานกับชุมชน การติดต่อประสานงานระหว่างเอกชนและรัฐบาล
 6. มีทักษะในการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
 7. มีประสบการณ์ทำงานกับผู้ใช้แรงงานระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 8. สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้ได้
 9. มีใบอนุญาตขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
 10. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

Job Description for Legal Officer

 1. ให้คำปรึกษาแก่แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศLGBTQI คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
 2. ดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและการบริการของรัฐ โดยการประสานงานขอความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชน
 3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ออกแบบและอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและสิทธิขั้นพื้นฐานที่กลุ่มเป้าหมายพึงจะได้รับ
 5. ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาวิธีการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 6. ออกแบบและบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และรายงานผลการทำงานกับผู้จัดการโครงการ

 

สนใจสมัคร : ส่งใบสมัครระบุตําแหน่งที่ต้องการสมัครชัดเจน ประวัติส่วนตัว  ใบรับรองการศึกษา  ใบทรานสคริปส์ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบขับขี่รถยนต์

และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 

ส่งมาทางอีเมล์ ketsara@thefreedomstory.org 

ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 052-027572, 088-2887087, 084-1508568

Contact : ketsara@thefreedomstory.org


Comments


Recent Posts

Relation Posts

Programme Assistant

Programme Assistant

14 Jun 2019