Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้ประเมินกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนขนาดเล็ก) (สัญญาจ้าง 2 เดือน)

Back

Organization : ActionAid Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Oct 2018
View : 802

Deadline : 26 / October / 2018

องค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ประเมินกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนขนาดเล็ก) (สัญญาจ้าง 2 เดือน)

 

แบ่งออกเป็นลักษณะงาน 3 ชิ้นด้วยกัน ดังนี้

  1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสังเกต เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการในพื้นที่ 9 จังหวัด คือ น่าน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชุมพร ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม (29 ต.ค. – 30 พ.ย. 2561)
  2. จัดทำข้อสรุปเพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะในเวทีสัมนาวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ (14-16 ธ.ค. 2561)
  3. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการและการดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา (28 ธ.ค. 2561)

คุณสมบัติของผู้ประเมิน:

  1. มีประสบการณ์ในการประเมินโครงการ ติดตามผล และทำรายงานสรุป
  2. มีความรู้ประสบการณ์ในงานวิชาการโดยเฉพาะด้านการศึกษา เข้าใจการทำงานเชิงพื้นที่ นโยบาย และบริบทของงานการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. มีทักษะการสื่อสารบนเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่เป็นอย่างดี
  4. มีความคล่องตัว สามารถเดินทางลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการนำเสนอในงานสัมนา และสรุปรวมเป็นรายงานได้
  5. มีทักษะการบริหารจัดการงานให้สำเร็จเป็นไปตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน

ระยะเวลา: ระยะเวลารวมของการดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 29 ต.ค. – 28 ธ.ค. 2561 (2 เดือน)

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านราายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ ที่นี่ และหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณชลดา เบอร์ติดต่อ 02-259-6601

หากท่านสนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานมาหาเราได้ที่ chonlada.janpum@actionaid.org 

Contact : chonlada.janpum@actionaid.org


Comments