Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ผู้ประเมินกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนขนาดเล็ก) (สัญญาจ้าง 2 เดือน)

Back

Organization : ActionAid Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Oct 2018
View : 966

Deadline : 26 / October / 2018

องค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ประเมินกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนขนาดเล็ก) (สัญญาจ้าง 2 เดือน)

 

แบ่งออกเป็นลักษณะงาน 3 ชิ้นด้วยกัน ดังนี้

  1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสังเกต เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการในพื้นที่ 9 จังหวัด คือ น่าน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชุมพร ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม (29 ต.ค. – 30 พ.ย. 2561)
  2. จัดทำข้อสรุปเพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะในเวทีสัมนาวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ (14-16 ธ.ค. 2561)
  3. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการและการดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา (28 ธ.ค. 2561)

คุณสมบัติของผู้ประเมิน:

  1. มีประสบการณ์ในการประเมินโครงการ ติดตามผล และทำรายงานสรุป
  2. มีความรู้ประสบการณ์ในงานวิชาการโดยเฉพาะด้านการศึกษา เข้าใจการทำงานเชิงพื้นที่ นโยบาย และบริบทของงานการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. มีทักษะการสื่อสารบนเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่เป็นอย่างดี
  4. มีความคล่องตัว สามารถเดินทางลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการนำเสนอในงานสัมนา และสรุปรวมเป็นรายงานได้
  5. มีทักษะการบริหารจัดการงานให้สำเร็จเป็นไปตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน

ระยะเวลา: ระยะเวลารวมของการดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 29 ต.ค. – 28 ธ.ค. 2561 (2 เดือน)

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านราายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ ที่นี่ และหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณชลดา เบอร์ติดต่อ 02-259-6601

หากท่านสนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานมาหาเราได้ที่ chonlada.janpum@actionaid.org 

Contact : chonlada.janpum@actionaid.org


Comments


Recent Posts

Relation Posts

Programme Assistant

Programme Assistant

14 Jun 2019