Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

นักเทคนิคการแพทย์

Back

Organization : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Oct 2018
View : 841

Deadline : 31 / January / 2019

ลักษณะการทำงาน            

     1. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบโดยนักเทคนิคการแพทย์ ทั้งในศูนย์สุขภาพและนอกศูนย์สุขภาพ (โมบายเคลื่อนที่ในซาวน่า)

  1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ และเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ และจัดเตรียมนำส่งสิ่งส่งตรวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบภายใต้นักเทคนิคการแพทย์
  2. ปฏิบัติงานบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ลงใน Log book รวมถึงบันทึกผลการทดสอบควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการให้เป็นประจำวัน ตามคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ทั้งภายในศูนย์และนอกศูนย์สุขภาพ (โมบายเคลื่อนที่)
  3. ปฏิบัติงานบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ของกลุ่มเป้าหมาย (VCT) ทุกรายในระบบ E-cascade ให้เป็นปัจจุบัน รวมไปถึงรับผิดชอบต่อเครื่องมือบันทึกผล และติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผิดพลาดได้ทุกกรณี
  4. ปฏิบัติงานบันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมจัดเตรียม/นำส่งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการเพื่อส่งสอบเทียบ โดยอยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบโดยนักเทคนิคการแพทย์
  5. ลงบันทึกข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
  6. รับผิดชอบการตั้งเบิกจ่าย/เคลียร์งบประมาณการจัดซื้อ-วัสดุอุปกรณ์รายเดือน/รายไตรมาสของห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร    

     1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์

  1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  3. ใบประกอบวิชาชีพ

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน           ชลบุรี 

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม   

- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน

- ประกันสังคม

- ประกันกลุ่ม

ช่วงวันและเวลารับสมัคร

            ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะมีการนัดสัมภาษณ์ในภายหลัง (ในกรณีที่ยังไม่ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ทางสมาคมจะยืดเวลาออกไปอีกจนกว่าได้บุคลากรประจำตำแหน่ง โดยสามารถสอบถามได้ที่ 02-731 6532-3  ต่อ 401

 

ผู้สมัครที่สนใจ กรุณาส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ที่ hr@rsat.info

Contact : hr@rsat.info / โทรศัพท์ 02-7316532-3 # 401

Contact : hr@rsat.info / โทรศัพท์ 02-7316532-3 # 401

บัญชี / Accountant

Comments


Recent Posts

Relation Posts