Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารทางสังคม

Back

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 12 Nov 2018
View : 781

Deadline : 28 / November / 2018

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์  

ตำแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารทางสังคม

ขอบเขตงาน

คุณสมบัติทั่วไป

ดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2832-9036 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2561

Contact : recruitment@nationalhealth.or.th

ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments