Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

นักวิจัยประจำโครงการ (ลูกจ้างโครงการ)

Back

Organization : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 19 Nov 2018
View : 1660

Deadline : 20 / December / 2018

รับสมัครนักวิจัยปฏิบัติงานโครงการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยปฏิบัติงานโครงการวิจัย

 

ตำแหน่ง :                             นักวิจัย ประจำโครงการ (ลูกจ้างโครงการ)

ปฏิบัติงาน ณ :                      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และลงพื้นที่ต่างจังหวัด

ระยะเวลาปฏิบัติงาน :           เต็มเวลา

อัตราเงินเดือน :                    ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมากกว่าตามประสบการณ์

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :       สัมภาษณ์โดยหัวหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ

วันเวลารับสมัคร :                 สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ

ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2561 หรือ

ส่งใบสมัคร online มาที่ mudjalin@gmail.com

หน่วยงานที่รับสมัคร :           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ

สถานที่รับสมัคร :                  อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. 02-441-9184 ต่อ 102 (เวลาราชการ)

เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th/gsh

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

- สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์

- สามารถทำงานชุมชนได้ มีทักษะทางด้านมานุษยวิทยา – สังคมวิทยา

-เขียนโครงร่างการวิจัยได้

- มีทักษะการเขียนรายงานวิจัย เขียนบทความวิชาการได้

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานและลงชุมชน

- สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

- หากมีประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ - ปริมาณ หรือชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน :

- เขียนโครงการวิจัยได้

- ประสานงานและออกเก็บข้อมูลภาคสนามในชุมชน และดำเนินงานในโครงการวิจัยฯ

- ทำการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพและเขียนรายงาน

Contact : mudjalin@gmail.com / 089-188-4300

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments