Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

Back

Organization : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Nov 2018
View : 685

Deadline : 31 / December / 2018

ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

………………………………………….

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร  เริ่มดำเนินงานในปี 2545  มีวัตถุประสงค์ คือ 1) สร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิและความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ 2) ดำเนินการให้ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมกับคนกลุ่มต่างๆ  3) สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ 4) ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์  5) ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

 

คุณสมบัติ

 • การศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน บริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • มีทักษะการใช้อุปกรณ์ไอทีขั้นพื้นฐาน เช่น โปรแกรม Word Excel Internet เป็นต้น
 • มีความอดทน รักงานบริการ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

กรอบการปฏิบัติงาน

 • จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ และโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสารตามเกณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์ที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำส่งภาษี และนำส่งสรรพากร
 • ประสานจัดการด้านการเงินของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งจัดเตรียมค่าใช้จ่ายและเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม ค่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ
 • โอนเงินและทำธุรกรรมด้านการเงินต่าง ๆ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 • จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มบัญชีแยกเป็นรายเดือน พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย
 • ช่วยจัดการงานด้านเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดการงานสต๊อคหนังสือ เอกสาร สื่อเผยแพร่ของมูลนิธิฯ
 • ช่วยงานด้านธุรการสำนักงานทั่วไป
 • ช่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามหัวหน้างานมอบหมาย

สนใจส่งประวัติการศึกษาและการทำงานมาที่

Email : nuntiya.whaf@gmail.com ภายใน 31 ธันวาคม 2561

ผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ในเดือนมกราคม 2562

โทรศัพท์  02-525-4922-23  โทรสาร  02-525-4938

ข้อมูลเพิ่มเติมองค์กร: www.whaf.or.th

 

Contact : nuntiya.whaf@gmail.com

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier

Comments