Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่เรามองหา

Back

Organization : Teach For Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Dec 2018
View : 118

Deadline : 20 / January / 2019

จะมีงานไหน ที่ให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมไปพร้อมกันก้าวแรกของการทำงานคุณจะได้..

 1. ใช้ศักยภาพของคุณในการนำพาชีวิตนับร้อยไปสู่เป้าหมาย
 2. ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำของคุณผ่าน 1 ในประสบการณ์ที่้ท้าทายที่สุดในประเทศไทย
 3. โอกาสในการทำงานร่วมบุคคลที่หลากหลาย ผ่านการทำงานอย่างเข้าใจกับโรงเรียนและชุมชน
 4. เริ่มต้นสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบต่อไปหลัง 2 ปี

งานนี้คุณจะได้ “นำ” คน 40 คนตั้งแต่วันแรกของการทำงานจะมีงานไหนที่คุณ "รับผิดชอบ" อนาคตของประเทศ จะมีงานไหนที่การวัดผลของตัวคุณเกิดจาก “ความสำเร็จของคนอื่น”

 1. ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยม ในระดับชั้นม.ต้น เป็นเวลาสองปีการศึกษา
 2. เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมต่อเนื่องในทุกเดือน
 3. สร้างแรงบันดาลใจ และการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่ มาจากชุมชนรายได้น้อยและพื้นฐานทั้งทางครอบครัวและ ฐานที่ท้าทาย พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปทำงาน
 4. หลังสองปี เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ในสังคมจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่เรามองหา
หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนรุ่นใหม่จากทุกสาขาวิชาชีพที่คิดว่าการศึกษาไทยต้องการการเปลี่ยนแปลง หากคุณมองหาโอกาส ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานที่ท้าทาย ใช้ความรู้ ความสามารถที่คุณมีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์คือที่ของคุณ

การสร้างอนาคตผู้นำที่เข้าใจในปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ ทั้งในบทบาทครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนักเรียน ไปจนถึง บทบาทผู้นำผู้สร้างวิสัยทัศน์ชององค์กรชั้นนำในอนาคต เรามองหาผู้ที่จะเติบโตเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมที่เข้าใจปัญหา ทั้งในช่วงเวลา 2 ปีและตลอดไป

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หากกำลังศึกษาอยู่ จะต้องจบการศึกษาก่อนเริ่มการฝึกอบรม)
 • มีสัญชาติไทย สามารถทำงานในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย
 • ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี GPA 2.75 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย

ในขั้นตอนการคัดเลือกต่างๆ เรามองหาคุณลักษณะเหล่านี้

 • มีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • วางแผน บริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้ดี
 • มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และคิดอย่างมีเหตุผล
 • อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่น
 • มุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • เข้าใจในตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
 • เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในการขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาออกจากประเทศไทย

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ทำงานร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้เป็นเจ้าของโรงเรียน หรือโรงเรียนโดยตรง โดยมูลนิธิฯมีแนวทางในการ คัดเลือกโรงเรียน โดยพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น ขนาดของโรงเรียน รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง และผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของนักเรียน ความร่วมมือของคณะผู้บริหารโรงเรียน ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

ในปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการฯ สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอนาคตเด็กนักเรียนไทย ทั้งในแง่ของพัฒนาการของนักเรียน และแง่ระบบการศึกษาที่นักเรียนจะต้องเลือกระหว่างการเรียนต่อในสายสามัญ สายอาชีพ หรือออกจากระบบการศึกษาเพื่อไปทำงาน โดยทางโครงการฯ ส่งผู้เข้าร่วมโครงการเข้าไปสอนในวิชาหลักที่เป็นที่ขาดแคลน

เนื่องด้วยโรงเรียนในเครือข่ายของเรามักเป็นโรงเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไปทั้งสภาพแวดล้อม โรงเรียน การขาดแคลนครูในรายวิชา วัฒนธรรมภายในโรงเรียน ฯลฯ ทางองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทางานร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการจัดสรรผู้เข้าร่วม โครงการฯ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียน ชุมชนรอบข้าง และเด็กนักเรียน 

ผู้สมัครเข้าโครงการสามารถเลือกกลุ่มจังหวัดที่ตนเองต้องการทำงานในใบสมัคร และจะทราบกลุ่มจังหวัดที่ตนเองได้รับมอบหมาย หลังจากผ่าน กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการตอบตกลงเข้าร่วมโครงการฯ 

หลังจากตอบรับเข้าร่วมโครงการฯแล้ว ทางโครงการฯ จะเริ่มทำงานร่วมกันกับโรงเรียนเพื่อจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการไปตามโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยจะนำความประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ ในแต่ละโรงเรียนจะมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่อย่างน้อย 2 คน 

ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้เปิดในจังหวัดต่อไปนี้ 

 • นครปฐม
 • ลพบุรี
 • กาญจนบุรี
 • นครสวรรค์
 • เชียงใหม่

 

 

หากสนใจสามารถสมัครได้ที่

http://www.tfaforms.com/4692845

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับครงการ

http://www.teachforthailand.org/program.php

http://www.facebook.com/teachforthailand

 

คำถามที่พบบ่อย สามารถดูได้ที่

http://www.teachforthailand.org/program-faq.php

 

Contact : phanthira.p@teachforthailand.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer นักกิจกรรม / Activist

Comments


Recent Posts

Relation Posts