Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่เรามองหา

Back

Organization : Teach For Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Dec 2018
View : 1025

Deadline : 20 / January / 2019

จะมีงานไหน ที่ให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมไปพร้อมกันก้าวแรกของการทำงานคุณจะได้..

  1. ใช้ศักยภาพของคุณในการนำพาชีวิตนับร้อยไปสู่เป้าหมาย
  2. ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำของคุณผ่าน 1 ในประสบการณ์ที่้ท้าทายที่สุดในประเทศไทย
  3. โอกาสในการทำงานร่วมบุคคลที่หลากหลาย ผ่านการทำงานอย่างเข้าใจกับโรงเรียนและชุมชน
  4. เริ่มต้นสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบต่อไปหลัง 2 ปี

งานนี้คุณจะได้ “นำ” คน 40 คนตั้งแต่วันแรกของการทำงานจะมีงานไหนที่คุณ "รับผิดชอบ" อนาคตของประเทศ จะมีงานไหนที่การวัดผลของตัวคุณเกิดจาก “ความสำเร็จของคนอื่น”

  1. ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยม ในระดับชั้นม.ต้น เป็นเวลาสองปีการศึกษา
  2. เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมต่อเนื่องในทุกเดือน
  3. สร้างแรงบันดาลใจ และการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่ มาจากชุมชนรายได้น้อยและพื้นฐานทั้งทางครอบครัวและ ฐานที่ท้าทาย พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปทำงาน
  4. หลังสองปี เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ในสังคมจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่เรามองหา
หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนรุ่นใหม่จากทุกสาขาวิชาชีพที่คิดว่าการศึกษาไทยต้องการการเปลี่ยนแปลง หากคุณมองหาโอกาส ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานที่ท้าทาย ใช้ความรู้ ความสามารถที่คุณมีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์คือที่ของคุณ

การสร้างอนาคตผู้นำที่เข้าใจในปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ ทั้งในบทบาทครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนักเรียน ไปจนถึง บทบาทผู้นำผู้สร้างวิสัยทัศน์ชององค์กรชั้นนำในอนาคต เรามองหาผู้ที่จะเติบโตเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมที่เข้าใจปัญหา ทั้งในช่วงเวลา 2 ปีและตลอดไป

คุณสมบัติเบื้องต้น

ในขั้นตอนการคัดเลือกต่างๆ เรามองหาคุณลักษณะเหล่านี้

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ทำงานร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้เป็นเจ้าของโรงเรียน หรือโรงเรียนโดยตรง โดยมูลนิธิฯมีแนวทางในการ คัดเลือกโรงเรียน โดยพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น ขนาดของโรงเรียน รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง และผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของนักเรียน ความร่วมมือของคณะผู้บริหารโรงเรียน ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

ในปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการฯ สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอนาคตเด็กนักเรียนไทย ทั้งในแง่ของพัฒนาการของนักเรียน และแง่ระบบการศึกษาที่นักเรียนจะต้องเลือกระหว่างการเรียนต่อในสายสามัญ สายอาชีพ หรือออกจากระบบการศึกษาเพื่อไปทำงาน โดยทางโครงการฯ ส่งผู้เข้าร่วมโครงการเข้าไปสอนในวิชาหลักที่เป็นที่ขาดแคลน

เนื่องด้วยโรงเรียนในเครือข่ายของเรามักเป็นโรงเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไปทั้งสภาพแวดล้อม โรงเรียน การขาดแคลนครูในรายวิชา วัฒนธรรมภายในโรงเรียน ฯลฯ ทางองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทางานร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการจัดสรรผู้เข้าร่วม โครงการฯ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียน ชุมชนรอบข้าง และเด็กนักเรียน 

ผู้สมัครเข้าโครงการสามารถเลือกกลุ่มจังหวัดที่ตนเองต้องการทำงานในใบสมัคร และจะทราบกลุ่มจังหวัดที่ตนเองได้รับมอบหมาย หลังจากผ่าน กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการตอบตกลงเข้าร่วมโครงการฯ 

หลังจากตอบรับเข้าร่วมโครงการฯแล้ว ทางโครงการฯ จะเริ่มทำงานร่วมกันกับโรงเรียนเพื่อจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการไปตามโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยจะนำความประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ ในแต่ละโรงเรียนจะมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่อย่างน้อย 2 คน 

ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้เปิดในจังหวัดต่อไปนี้ 

 

 

หากสนใจสามารถสมัครได้ที่

http://www.tfaforms.com/4692845

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับครงการ

http://www.teachforthailand.org/program.php

http://www.facebook.com/teachforthailand

 

คำถามที่พบบ่อย สามารถดูได้ที่

http://www.teachforthailand.org/program-faq.php

 

Contact : phanthira.p@teachforthailand.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer นักกิจกรรม / Activist

Comments