Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ 2 ตำแหน่ง

Back

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 27 Dec 2018
View : 1068

Deadline : 16 / January / 2019

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์  2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารทางสังคม

ขอบเขตงาน

คุณสมบัติทั่วไป

สื่อรูปแบบใหม่(New Media) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์และสังคมเข้มแข็ง

ขอบเขตงาน

คุณสมบัติทั่วไป

 

ดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2832-9036 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2562

Contact : recruitment@nationalhealth.or.th

ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments