Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ 2 ตำแหน่ง

Back

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 27 Dec 2018
View : 1210

Deadline : 16 / January / 2019

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์  2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารทางสังคม

ขอบเขตงาน

 • กำกับดูแลและบริหารกลุ่มงานสื่อสารทางสังคมให้ดำเนินการเกิดผลสำเร็จ เพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายรับรู้ เข้าใจ และเห็นประโยชน์ในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • ดูแลการจัดทำแผนงาน ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางสังคม และงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานทุกระดับของ สช.
 • กำกับดูแล และร่วมออกแบบการจัดทำเนื้อหาสาระและสื่อที่เหมาะกับการกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสาร
 • ออกแบบและจัดการสื่อสารทางสังคม โดยประสานงานกับส่วนงานอื่นทั้งในองค์กร และเครือข่ายภาคีภายนอก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสื่อทุกระดับ

คุณสมบัติทั่วไป

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสาร และ/หรือบริหารแผนงานการสื่อสารมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี 
 • มีความเป็นผู้นำความสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการสื่อสารในงานภาคสังคม และ/หรือมีประสบการณ์ออกแบบการสื่อสารด้วย

สื่อรูปแบบใหม่(New Media) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์และสังคมเข้มแข็ง

ขอบเขตงาน

 • กำกับดูแลและบริหารสำนักยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็งให้ดำเนินการเกิดผลสำเร็จ เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมเป็นภาคีการพัฒนา และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
 • สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเสนอข้อเชิงนโยบายและนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
 • ดูแลการจัดทำแผนงาน งบประมาณ ของสำนักยุทธศาสตร์และสังคมเข้มแข็งและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานทุกระดับของ สช.
 • สนับสนุนการทำงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินการสร้างยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

คุณสมบัติทั่วไป

 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพหรือสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 15  ปี
 • มีประสบการณ์ด้านในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการประชาสังคม มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีทักษะและประสบการณ์ทำงานเชิงยุทธศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำความสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และนำเสนอข้อมูลงานวิชาการได้ดี

 

ดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2832-9036 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2562

Contact : recruitment@nationalhealth.or.th

ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Programme Assistant

Programme Assistant

14 Jun 2019