Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Data Management Specialist & Statistician

Back

Organization : มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Jan 2019
View : 415

Deadline : 2 / February / 2019

ชื่อตำแหน่ง : Data Management Specialist & Statistician

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purposes) :

 1. รับผิดชอบการวางแผนและบริหารจัดการโครงการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. ดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียม คำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พร้อมจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key areas of Responsibility) :

 1. Role of Data Management Specialist
  • ออกแบบ สร้าง ติดตาม และปรับปรุง ฐานข้อมูลโครงการ
  • จัดทำ Data dictionary
  • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • ตรวจสอบข้อมูลระหว่าง Register & Database ก่อนออก Query
  • ส่งและติดตาม Query และ Clean data ตาม validation plan จนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน
  • ประสานงานกับ CRA ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • จัดเตรียมข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 2. Role of statistician
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการคำนวณค่าต่างๆ ตาม Statistical Analysis Plan (SAP) ที่ได้รับมอบหมาย
  • เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลตาม SAP
  • จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอรายงานผลการศึกษา
  • มีส่วนร่วมในการทำโครงร่างการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางสถิติ เช่น การคำนวณจำนวนตัวอย่าง, การกำหนด Random list, การกำหนดวิธีทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมรูปแบบคำถามในการเก็บข้อมูล แบบประมวลผล และศึกษาหามาตรฐานทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 3. งานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ ประจำตำแหน่ง (JOB SPECIFICATION) :

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี

สาขาวิชา :  สาธารณะสุขศาสตร์  สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) :

 ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

Contact : Wanpen@thaimedresnet.org โทร 081-989-3797

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments