Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการศึกษา ๑ ตำแหน่ง

Back

Organization : มูลนิธิวันสกาย One Sky Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 6 Jan 2019
View : 991

Deadline : 31 / January / 2019

มูลนิธิวันสกาย One Sky Foundation

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการศึกษา ๑ ตำแหน่ง
โครงการ การศึกษาเด็กด้อยโอกาส (Outreach Education) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


          มูลนิธิวันสกาย มีวัตถุประสงค์ ทำงานสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา ควบคู่กับการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและครอบครัวที่ตกอยูในสภาวะยากลำบากให้เป็นไปตามหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546             ซึ่งในอำเภอสังขละบุรีพบว่ามีเด็กทั้งที่มีและไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในวัยเรียนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษา หรือต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ซึ่งเกิดจากปัญหา ความยากจน  ความเจ็บป่วย คุณภาพชีวิตต่ำ ลูกมาก รายได้น้อย การหย่าร้าง การย้ายถิ่นแรงงานของพ่อแม่ รวมถึง ทัศนคติ ความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้ปกครอง นอกจากนั้นเรายังพบปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงกันเช่น ความรุนแรงในครอบครัว การละเมิดสิทธิเด็ก และการค้ามนุษย์ จากงานเล็กๆที่เริ่มต้นเมื่อสอง-สามปีก่อน ด้วยการสำรวจชุมชน เยี่ยมและพูดคุยกับครอบครัวถึงความสำคัญและสิทธิทางการศึกษาของบุตรหลาน ในปี 2558 มูลนิธิมุ่งมั่นจะขยายงานด้านการศึกษาให้ลงลึกและครอบคลุมประเด็นเนื้อหารอบด้านเป็นองค์รวมมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • สร้างโอกาส และสนับสนุนให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 • สร้างกลไกการทำงานร่วมกับครู,โรงเรียนและชุมชนรวมถึงประสานหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อช่วยให้เด็กทุกคนได้รับเข้าถึงการศึกษาอย่างถ้วนหน้า


ภาระงานและหน้าที่หลัก

 • ทำการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาเด็กหยุดเรียนกลางคัน เพื่อที่จะเข้าใจมูลเหตุและนำไปสู่การวางยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา
 • ทำงานกับชุมชน, ผู้นำชุมชนและครอบครัวให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และเข้าใจสิทธิทางการศึกษาของเด็กในประเทศไทย
 • บุกเบิกห้องเรียนชุมชน ตามพื้นที่ที่ห่างไกลที่เด็กเข้าไม่ถึงโรงเรียนของภาครัฐ
 • ประสานงานกับโรงเรียนในเขตอำเภอสังขละบุรี
 • ประสานงานการหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลภาพรวมของโครงการ ทั้งการวางแผนงาน วางระบบการทำงานในทีมและกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามในโครงการ รวมถึงประสานงานกับจนท.ฝ่ายงานอื่นๆของมูลนิธิฯ
 • ร่วมประชุม ร่วมวางแผน เสนอความคิดเห็น และรายงานการทำงานต่อผู้จัดการมูลนิธิ


คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ วุฒิ ม.6 ที่มีประสบการณ์การจัดทำโครงการด้านการศึกษา
 • มีประสบการณ์ทำงานประสานงาน
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส มีคุณสมบัติของนักประสานงาน มีทักษะการทำงานกับผู้อื่นและ

มีความเป็นผู้นำ

 • มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลไร้รัฐ และแรงงานข้ามชาติ
 • มีทักษะและประสบการณ์การทำงานกับเด็กหรือบริหารและจัดการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (word, excel,)
 • ขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้

 

พื้นที่ทำงาน : One Sky Foundation  มูลนิธิวันสกาย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ค่าตอบแทน :ตามตกลง
ส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว, รูปถ่าย,วุฒิการศึกษา บุคคลอ้างอิงและค่าตอบแทนที่คาดหวัง

มาที่    : kitti6930@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม  คุณกิตติ เหลาคำ โทร : 099-9703209

เปิดรับสมัครถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 นี้

Contact : kitti6930@gmail.com

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019