Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการศึกษา ๑ ตำแหน่ง

Back

Organization : มูลนิธิวันสกาย One Sky Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 6 Jan 2019
View : 809

Deadline : 31 / January / 2019

มูลนิธิวันสกาย One Sky Foundation

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการศึกษา ๑ ตำแหน่ง
โครงการ การศึกษาเด็กด้อยโอกาส (Outreach Education) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


          มูลนิธิวันสกาย มีวัตถุประสงค์ ทำงานสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา ควบคู่กับการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและครอบครัวที่ตกอยูในสภาวะยากลำบากให้เป็นไปตามหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546             ซึ่งในอำเภอสังขละบุรีพบว่ามีเด็กทั้งที่มีและไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในวัยเรียนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษา หรือต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ซึ่งเกิดจากปัญหา ความยากจน  ความเจ็บป่วย คุณภาพชีวิตต่ำ ลูกมาก รายได้น้อย การหย่าร้าง การย้ายถิ่นแรงงานของพ่อแม่ รวมถึง ทัศนคติ ความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้ปกครอง นอกจากนั้นเรายังพบปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงกันเช่น ความรุนแรงในครอบครัว การละเมิดสิทธิเด็ก และการค้ามนุษย์ จากงานเล็กๆที่เริ่มต้นเมื่อสอง-สามปีก่อน ด้วยการสำรวจชุมชน เยี่ยมและพูดคุยกับครอบครัวถึงความสำคัญและสิทธิทางการศึกษาของบุตรหลาน ในปี 2558 มูลนิธิมุ่งมั่นจะขยายงานด้านการศึกษาให้ลงลึกและครอบคลุมประเด็นเนื้อหารอบด้านเป็นองค์รวมมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ


ภาระงานและหน้าที่หลัก


คุณสมบัติ

มีความเป็นผู้นำ

 

พื้นที่ทำงาน : One Sky Foundation  มูลนิธิวันสกาย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ค่าตอบแทน :ตามตกลง
ส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว, รูปถ่าย,วุฒิการศึกษา บุคคลอ้างอิงและค่าตอบแทนที่คาดหวัง

มาที่    : kitti6930@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม  คุณกิตติ เหลาคำ โทร : 099-9703209

เปิดรับสมัครถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 นี้

Contact : kitti6930@gmail.com

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments