Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : One Sky Foundation มูลนิธิวันสกาย สังขละบุรี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 6 Jan 2019
View : 779

Deadline : 31 / January / 2019

One Sky Foundation มูลนิธิวันสกาย สังขละบุรี

เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิวันสกาย เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย               ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์ ทำงานช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากให้เป็นไปตามหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

      มูลนิธิวันสกายทำงานกับเด็กและกับคนในครอบครัวที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างรอบด้าน ในสภาพปัญหาที่หลากหลาย ทั้งเด็กที่ถูกล่วงละเมิด ทารุณกรรม ปล่อยปละละเลย เลี้ยงดู  ไม่เหมาะสม ถูกแสวงประโยชน์ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความยากจน การศึกษา สุขภาพ รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีวิธีทำงานในหลายมิติ เช่น ให้การปกป้องคุ้มครอง สงเคราะห์ ให้คำปรึกษา ฟื้นฟูเยียวยา ส่งเสริมพัฒนา  โดยเป็นไปเพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของของคนในครอบครัว เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้ พร้อมๆกันกับเสริมสร้างชุมชนและท้องถิ่นทุกภาคส่วนให้มีระบบและกลไกการทำงานคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพ บนความเชื่อของเราที่ว่า ครอบครัวที่ดี ชุมชนที่เข้มแข็งจะเกิดความยั่งยืนและเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้เด็กๆเติบโตอย่างปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

 

ภาระงานและหน้าที่หลัก

 

 • ดูแลประเมินสภาพจิตใจ พัฒนาการของเด็ก ในระบบการคุ้มครองเด็ก เพื่อฟื้นฟู เยียวยาความบอบช้ำทางจิตใจ
 • ทำงานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์,แพทย์,ตำรวจ,พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กและสหวิชาชีพอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหา
 • ลงทำงานโดยตรงกับเด็กและครอบครัวในชุมชน ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขพฤติกรรม การบำบัด ฟื้นฟูเด็กและครอบครัว รวมถึงทำงานกับครูในโรงเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก
 • เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กในองค์กร และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างระบบงานคุ้มครองเด็กในท้องถิ่นสังขละบุรี ให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
 • ร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายงานและมูลนิธิฯ ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆในการพัฒนาโครงการ รวมถึงสะท้อนถึงข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
 • เป็นแบบอย่าง และถ่ายทอดทักษะความรู้แก่บุคคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาคสนามท้องถิ่นได้
 • ทำบันทึก จัดระเบียบฐานข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและสรุปรายงานผลความคืบหน้าต่อหัวหน้าโครงการ
 • บาทบาทภายนอก เป็นตัวแทนของมูลนิธิในการแนะนำ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่ ร่วมประชุมและประสานงานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือ-สนับสนุนงานด้านอื่นๆของมูลนิธิหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆเมื่อได้รับการร้องขอ


คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี จิตวิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือประเมินสภาพจิตใจ พัฒนาการเด็กเบื้องต้น และสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้น
 • เข้าใจกลไกสภาพปัญหาทางจิตวิทยา รวมถึงกระบวนการทำงานแก้ไข
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจ กระบวนการทำงานสังคมสงเคราะห์
 • มีทักษะการประสานงานและทำงานกับผู้อื่นได้ดี และพร้อมจะทำงานในชุมชน
 • มีความสามารถในการจัดกิจกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลไร้รัฐ และแรงงานข้ามชาติ
 • สามารถทำงานนอกเวลาหรือวันหยุดได้ หากจำเป็นหรือเมื่อมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (word, excel, ect.)
 • ขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้

พื้นที่ทำงาน : One Sky Foundation  มูลนิธิวันสกาย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ค่าตอบแทน : ตามตกลง
ส่งใบสมัคร แนบประวัติส่วนตัว, รูปถ่าย, บุคคลอ้างอิงและค่าตอบแทนที่คาดหวัง

มาที่    : kitti6930@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม  คุณกิตติ เหลาคำ โทร : 099-9703209

เปิดรับสมัครถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 นี้

 

Contact : kitti6930@gmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments


Recent Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019