Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : One Sky Foundation มูลนิธิวันสกาย สังขละบุรี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 6 Jan 2019
View : 584

Deadline : 31 / January / 2019

One Sky Foundation มูลนิธิวันสกาย สังขละบุรี

เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิวันสกาย เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย               ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์ ทำงานช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากให้เป็นไปตามหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

      มูลนิธิวันสกายทำงานกับเด็กและกับคนในครอบครัวที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างรอบด้าน ในสภาพปัญหาที่หลากหลาย ทั้งเด็กที่ถูกล่วงละเมิด ทารุณกรรม ปล่อยปละละเลย เลี้ยงดู  ไม่เหมาะสม ถูกแสวงประโยชน์ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความยากจน การศึกษา สุขภาพ รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีวิธีทำงานในหลายมิติ เช่น ให้การปกป้องคุ้มครอง สงเคราะห์ ให้คำปรึกษา ฟื้นฟูเยียวยา ส่งเสริมพัฒนา  โดยเป็นไปเพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของของคนในครอบครัว เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้ พร้อมๆกันกับเสริมสร้างชุมชนและท้องถิ่นทุกภาคส่วนให้มีระบบและกลไกการทำงานคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพ บนความเชื่อของเราที่ว่า ครอบครัวที่ดี ชุมชนที่เข้มแข็งจะเกิดความยั่งยืนและเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้เด็กๆเติบโตอย่างปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

 

ภาระงานและหน้าที่หลัก

 


คุณสมบัติ

พื้นที่ทำงาน : One Sky Foundation  มูลนิธิวันสกาย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ค่าตอบแทน : ตามตกลง
ส่งใบสมัคร แนบประวัติส่วนตัว, รูปถ่าย, บุคคลอ้างอิงและค่าตอบแทนที่คาดหวัง

มาที่    : kitti6930@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม  คุณกิตติ เหลาคำ โทร : 099-9703209

เปิดรับสมัครถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 นี้

 

Contact : kitti6930@gmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments