Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สหทัยมูลนิธิรับฝ่ายบุคคล

Back

Organization : สหทัยมูลนิธิ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 6 Jan 2019
View : 700

Deadline : 31 / January / 2019

สหทัยมูลนิธิรับฝ่ายบุคคล

ตำแหน่ง                     ฝ่ายบุคคล

พื้นที่ปฏิบัติงาน          กรุงเทพ 

สถานภาพ                   พนักงานประจำ/เต็มเวลา 

เวลาปฏิบัติงาน     วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน   ก่อตั้งเมื่อปี 2519  ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก  โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว  ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์  และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า

ลักษณะงาน ลักษณะงาน
- Performance Management: ร่วมพัฒนา และประเมินผล ปรับปรุง คุณภาพการทำงานของพนักงาน
- Recruitment: สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมงาน
- Payroll & Welfare: งานเงินเดือน ยื่นประกันสังคม
- สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กร
- สร้างมิตรภาพ และความ สัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึ้นกับพนักงานภายในองค์กร

คุณสมบัติ

สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org  หรือ

สมัครด้วยตนเองที่ 850/33 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม.10110 ภายใน

วันที่ 31 มกราคม  2562

 

Contact : development@sahathai.org

ทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources

Comments