Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่สนาม

Back

Organization : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาาแรงงานและอาชีพ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2019
View : 529

Deadline : 20 / January / 2019

                                                  

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาาแรงงานและอาชีพ   Foundation for Labour and Employment Promotion

           

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน   ที่ทำงานกับแรงงานนอกระบบในหลายกลุ่มอาชีพทั่วประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็น  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง   หาบเร่ – แผงลอย  ลูกจ้างทำงานบ้าน     หรือ  ผู้ทำการผลิตที่บ้าน  โดยการทำงานจะเน้นให้แรงงานนอกระบบมีการรวมกลุ่ม  และพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม  ด้วย

 ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ   ทำงานเต็มเวลาในพื้นที่กรุงเทพ ฯ  จำนวน     2  อัตรา

  1. เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ

  1. เจ้าหน้าที่สนาม

คุณสมบัติ

รายละเอียดการสมัคร


  1. 1. ส่งประวัติ ผลงาน หรืออะไรที่จะทำให้เรารู้จักคุณ ภายในวันที่ 20 มกราคม   2562
    2. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ระหว่างวันที่   21-31   มกราคม   2562

ส่งใบสมัครได้ 4  ช่องทาง

  1. E-mail :   jan_manee@yahoo.co.th
  2. Facebook : Homenet-Thailand
  3. Fax :  02  5138959
  4. ทางไปรษณีย์ ที่   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานลอาชีพ

           677/6  ซอยลาดพร้าว 5/1  ถ.ลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

 

รายละเอียด  ติดต่อ    จันทนา  เอกเอื้อมณี   โทร.   085  3272971  /02  5139242

 

Contact : jan_manee@yahoo.co.th

การเงิน / Financier เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments