Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

การจัดจ้างผู้จัดงานในรูปแบบเวทีสาธารณะ (Event Organizer for Public Forum)

Back

Organization : Oxfam
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2019
View : 588

Deadline : 15 / January / 2019

ประเภทของบริการ: การจัดจ้างผู้จัดงานในรูปแบบเวทีสาธารณะ

ระยะเวลา: 17 มกราคม  –  28 กุมภาพันธ์ 2562

ปิดรับสมัคร: 15 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น.

 

ความเป็นมา

องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยมีแผนในการจัดงานในรูปแบบเวทีสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นด้านความยั่งยืนของสังคม เพื่อส่งเสริมนโยบายและด้านความยั่งยืน ที่โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมภิบาลต่อไป ในการจัดงานครั้งนี้องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยต้องการจัดหา Event Organizer เพื่อมาช่วยดำเนินการจัดงานในด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบริหารงานทั่วไป สำหรับงานในวันที่ 30 มกราคม 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ร่วมงานจำนวน 100-200 ท่าน

 

ขอบเขตงาน

หมวด A โครงสร้างสถานที่และบรรยากาศงาน

หมวด B การเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และจัดจ้างบุคคลที่จะปฏิบัติงานในวันงาน

หมวด C การออกแบบ จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งาน

หมวด D การบริหารจัดการ ประสานงานทั่วไป

 

หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ต้องส่งมอบ

     
หมวด A โครงสร้างสถานที่และบรรยากาศงาน    
รายการ   วันที่ส่งผลงาน

1) จัดการบริเวณงาน เวที การเข้าชมงานให้เหมาะสม โดยรวมถึง
• การติดตั้งและการรื้อถอนบูท และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรม และบูท ลงทะเบียน
• การติดตั้ง และการรื้อถอน บริเวณนิทรรศการรอบงานอย่างเหมาะสม
• การติดตั้ง และการรื้อถอน บริเวณรับประทานอาหาร และการชม กิจกรรมบนเวทีสำหรับผู้เข้าร่วมในงาน โดยจะต้องมีที่นั่งเพียงพอสำหรับผู้ เข้างานอย่างต่ำ 200 คน
• จัดหาทีมควบคุม ดูแลลำดับเวที สำหรับกิจรรม และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม โดยมี stage manager และ ทีม 4 คน

หมายเหตุ: ผู้รับจัดงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ ที่จอดรถ ยกเว้นแต่จะตกลงกันภายหลัง

  ส่งผังการจัดงานให้องค์กรร่วมจัดพิจารณาภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
     
หมวด B การเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และจัดจ้างบุคคลที่จะปฏิบัติงานในวันงาน    
รายการ   วันที่ส่งผลงาน
1) จัดหาทีมบันทึก VDO พร้อมตัดต่อ
• บันทึก VDO ตลอดงาน สำหรับห้องประชุมใหญ่ และ 2 ห้องย่อย จำนวน 5 วีดีโอ ความยาว 3-5 นาที และตัดต่อเป็น Highlight ใส่ชื่องาน ตลอดจนปรากฏโลโก้องค์กรร่วมจัด และภาคี อย่างชัดเจน
• ตัดต่อ VDO ที่ใช้สำหรับเปิดก่อนเข้างาน
• ติดตั้งระบบ Switching พร้อมคนควบคุม
2) จัดหาช่างภาพนิ่ง 2 คน
3) จัดทีมดูแลความเรียบร้อยของพื้นที ประจำห้องย่อย 2 ห้อง จำนวนไม่น้อย กว่า 3 คน
4) จัดการระบบหูฟังสำหรับแปล จำนวน 50 ชุด พร้อมคนดูแล
5) ล่ามสำหรับแปล 3 คน
  ส่งงานตัดต่อ 7 วันหลังวันจัดงาน 
     
หมวด C การออกแบบ จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งาน    
รายการ   วันที่ส่งผลงาน
1) ผลงานออกแบบ เพื่อใช้เผยแพร่
• ดิจิตอลโปสเตอร์หลัก จำนวน 1-3 ชิ้น เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
• Cover banner สำหรับ event page จำนวน 1 ชิ้น
2) ออกแบบ และจัดทำ Backdrop (ด้านนอก สำหรับถ่ายรูป และชื่องาน)
3) ออกแบบและจัดทำ Visual สำหรับเวที
4) จัดทำ ป้ายบอกทาง แจ้งรายละเอียดห้อง Workshop
  ส่งแผนประชาสัมพันธ์และร่างโปสเตอร์แรกให้องค์กรร่วมจัดพิจารณาภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เพื่อให้องค์กรภาคีเริ่มประชาสัมพันธ์
     
หมวด D การบริหารจัดการ ประสานงานทั่วไป    
รายการ   วันที่ส่งผลงาน
1) สนับสนุนการจัดจ้างตามทีได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น   ส่งแผนการดำเนินงานให้องค์การอ็อกแฟมเป็นระยะตามที่ได้ตกลงกัน

 

เงื่อนไข

1. งานออกแบบทั้งหมด ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขได้ จำนวน 3 ครั้ง

2. กรรมสิทธิ์ชิ้นงานทั้งหมด ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างไม่เกิน 30 วัน นับจากวันจัดงาo

3. เงื่อนไขต่างๆ ในขอบเขตการดำเนินงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 

ค่าตอบแทน

- งบประมาณไม่เกิน 240,000 บาท (โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง)

- แบ่งชำระเป็น 2 งวด โดยได้รับเงินในเดือนมกราคม และ เดือนกุมภาพันธ์ หลังส่งใบแจ้งหนี้และส่งมอบผลงานในคุณภาพและปริมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วง

 

วิธีสมัคร

กรุณาส่งใบเสนอราคา จดหมายแนะนำตัว และ Portfolio ตัวอย่างผลงาน หรือ company profile มาที่ thailandmeeting@oxfam.org.uk ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น. โดยระบุ Application for Event Organizer – Public Forum ในหัวเรื่องของอีเมล องค์การอ็อกแฟมขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับและสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก องค์การอ็อกแฟมยินดีที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวงานและบริการที่ต้องการจาก Event Organizer

  

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณดลพร อินทร์รุ่ง อีเมล์ dintr-roong@oxfam.org.uk หรือ thailandmeeting@oxfam.org.uk 

โทร 02 248 1003 ต่อ 155 

Contact : Thailandmeeting@oxfam.org.uk / 02 248 1003

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer กราฟิก / Computer Graphic เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments