Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

การจัดจ้างผู้จัดงานในรูปแบบเวทีสาธารณะ (Event Organizer for Public Forum)

Back

Organization : Oxfam
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Jan 2019
View : 835

Deadline : 15 / January / 2019

ประเภทของบริการ: การจัดจ้างผู้จัดงานในรูปแบบเวทีสาธารณะ

ระยะเวลา: 17 มกราคม  –  28 กุมภาพันธ์ 2562

ปิดรับสมัคร: 15 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น.

 

ความเป็นมา

องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยมีแผนในการจัดงานในรูปแบบเวทีสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นด้านความยั่งยืนของสังคม เพื่อส่งเสริมนโยบายและด้านความยั่งยืน ที่โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมภิบาลต่อไป ในการจัดงานครั้งนี้องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยต้องการจัดหา Event Organizer เพื่อมาช่วยดำเนินการจัดงานในด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบริหารงานทั่วไป สำหรับงานในวันที่ 30 มกราคม 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ร่วมงานจำนวน 100-200 ท่าน

 

ขอบเขตงาน

หมวด A โครงสร้างสถานที่และบรรยากาศงาน

หมวด B การเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และจัดจ้างบุคคลที่จะปฏิบัติงานในวันงาน

หมวด C การออกแบบ จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งาน

หมวด D การบริหารจัดการ ประสานงานทั่วไป

 

หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ต้องส่งมอบ

     
หมวด A โครงสร้างสถานที่และบรรยากาศงาน    
รายการ   วันที่ส่งผลงาน

1) จัดการบริเวณงาน เวที การเข้าชมงานให้เหมาะสม โดยรวมถึง
• การติดตั้งและการรื้อถอนบูท และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรม และบูท ลงทะเบียน
• การติดตั้ง และการรื้อถอน บริเวณนิทรรศการรอบงานอย่างเหมาะสม
• การติดตั้ง และการรื้อถอน บริเวณรับประทานอาหาร และการชม กิจกรรมบนเวทีสำหรับผู้เข้าร่วมในงาน โดยจะต้องมีที่นั่งเพียงพอสำหรับผู้ เข้างานอย่างต่ำ 200 คน
• จัดหาทีมควบคุม ดูแลลำดับเวที สำหรับกิจรรม และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม โดยมี stage manager และ ทีม 4 คน

หมายเหตุ: ผู้รับจัดงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ ที่จอดรถ ยกเว้นแต่จะตกลงกันภายหลัง

  ส่งผังการจัดงานให้องค์กรร่วมจัดพิจารณาภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
     
หมวด B การเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และจัดจ้างบุคคลที่จะปฏิบัติงานในวันงาน    
รายการ   วันที่ส่งผลงาน
1) จัดหาทีมบันทึก VDO พร้อมตัดต่อ
• บันทึก VDO ตลอดงาน สำหรับห้องประชุมใหญ่ และ 2 ห้องย่อย จำนวน 5 วีดีโอ ความยาว 3-5 นาที และตัดต่อเป็น Highlight ใส่ชื่องาน ตลอดจนปรากฏโลโก้องค์กรร่วมจัด และภาคี อย่างชัดเจน
• ตัดต่อ VDO ที่ใช้สำหรับเปิดก่อนเข้างาน
• ติดตั้งระบบ Switching พร้อมคนควบคุม
2) จัดหาช่างภาพนิ่ง 2 คน
3) จัดทีมดูแลความเรียบร้อยของพื้นที ประจำห้องย่อย 2 ห้อง จำนวนไม่น้อย กว่า 3 คน
4) จัดการระบบหูฟังสำหรับแปล จำนวน 50 ชุด พร้อมคนดูแล
5) ล่ามสำหรับแปล 3 คน
  ส่งงานตัดต่อ 7 วันหลังวันจัดงาน 
     
หมวด C การออกแบบ จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งาน    
รายการ   วันที่ส่งผลงาน
1) ผลงานออกแบบ เพื่อใช้เผยแพร่
• ดิจิตอลโปสเตอร์หลัก จำนวน 1-3 ชิ้น เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
• Cover banner สำหรับ event page จำนวน 1 ชิ้น
2) ออกแบบ และจัดทำ Backdrop (ด้านนอก สำหรับถ่ายรูป และชื่องาน)
3) ออกแบบและจัดทำ Visual สำหรับเวที
4) จัดทำ ป้ายบอกทาง แจ้งรายละเอียดห้อง Workshop
  ส่งแผนประชาสัมพันธ์และร่างโปสเตอร์แรกให้องค์กรร่วมจัดพิจารณาภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เพื่อให้องค์กรภาคีเริ่มประชาสัมพันธ์
     
หมวด D การบริหารจัดการ ประสานงานทั่วไป    
รายการ   วันที่ส่งผลงาน
1) สนับสนุนการจัดจ้างตามทีได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น   ส่งแผนการดำเนินงานให้องค์การอ็อกแฟมเป็นระยะตามที่ได้ตกลงกัน

 

เงื่อนไข

1. งานออกแบบทั้งหมด ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขได้ จำนวน 3 ครั้ง

2. กรรมสิทธิ์ชิ้นงานทั้งหมด ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างไม่เกิน 30 วัน นับจากวันจัดงาo

3. เงื่อนไขต่างๆ ในขอบเขตการดำเนินงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 

ค่าตอบแทน

- งบประมาณไม่เกิน 240,000 บาท (โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง)

- แบ่งชำระเป็น 2 งวด โดยได้รับเงินในเดือนมกราคม และ เดือนกุมภาพันธ์ หลังส่งใบแจ้งหนี้และส่งมอบผลงานในคุณภาพและปริมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วง

 

วิธีสมัคร

กรุณาส่งใบเสนอราคา จดหมายแนะนำตัว และ Portfolio ตัวอย่างผลงาน หรือ company profile มาที่ thailandmeeting@oxfam.org.uk ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น. โดยระบุ Application for Event Organizer – Public Forum ในหัวเรื่องของอีเมล องค์การอ็อกแฟมขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับและสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก องค์การอ็อกแฟมยินดีที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวงานและบริการที่ต้องการจาก Event Organizer

  

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณดลพร อินทร์รุ่ง อีเมล์ dintr-roong@oxfam.org.uk หรือ thailandmeeting@oxfam.org.uk 

โทร 02 248 1003 ต่อ 155 

Contact : Thailandmeeting@oxfam.org.uk / 02 248 1003

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer กราฟิก / Computer Graphic เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019