Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่โครงการ “Safe Migration: Rights for People on the Move”

Back

Organization : มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Jan 2019
View : 1833

Deadline : 28 / January / 2019

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation)

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง:   เจ้าหน้าที่โครงการ “Safe Migration: Rights for People on the Move”

สำนักงาน: จังหวัดเชียงราย  (พื้นที่โครงการหลักใน จ. เชียงรายและเชียงใหม่)

ระยะเวลา: 2 ปี  (เต็มเวลา)

วันที่เริ่ม:   กุมภาพันธ์ 2562

บทนำ

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งใช้สิทธิเด็กเป็นฐานในการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ โดยในปี พ.ศ. 2561 ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Safe Migration: Rights for People on the Move ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ โดยโครงการมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี มีเป้าหมายของโครงการคือ การมุ่งส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและคุ้มครองการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นทายาทรุ่นที่ 2 และสร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายภาครัฐ เอกชนและภาคธุรกิจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำงานร่วมกับผู้ประสานงานโครงการ และทีมงานมูลนิธิดำเนินกิจกรรม Safe Migration: Rights of people on the move
 • จัดการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ
 • ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเด็กและเยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติ/กลุ่มเด็กที่เคลื่อนย้าย และให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
 • มีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรเครือข่ายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนสิทธิของเด็กที่เป็นลูกผู้ใช้แรงงาน และเด็กเคลื่อนย้าย
 • มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักแก่กลุ่มเป้าหมาย
 • บันทึก รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของกิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปัญหา รวมทั้งบทเรียนในการทำงาน และจัดทำรายงานประจำไตรมาส
 • ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเพื่อส่งเสริมภารกิจอื่นๆ ของมูลนิธิ

คุณสมบัติ

 • มีความมุ่งมั่น และสนใจงานประเด็นสังคม โดยเฉพาะด้านสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชนกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี และหากสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาพม่า/ไทยใหญ่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรม นำสันทนาการและสามารถเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ตในการทำงาน
 • มีความหยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานล่วงเวลาและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีจรรยาบรรณในการทำงานกับเด็ก
 • มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบสูง สามารถติดต่อประสานงาน ทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้

 

อัตราค่าตอบแทน: 15,000บาท-17,000บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)

เงื่อนไขและสวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การประกันอุบัติเหตุ

 

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งจดหมายสมัครงาน และประวัติการทำงานบรรยายเหตุผลที่สนใจตำแหน่งงานนี้ ทางอีเมล์มาที่: info@ecpatthailand.org (ระบุหัวข้อ และตำแหน่งที่สมัคร) สามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่านอีเมลล์ดังกล่าว หรือโทร 05375 0167 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ต่อไป

 

หมดเขตรับสมัคร: 28 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.

Contact : info@ecpatthailand.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Programme Assistant

Programme Assistant

14 Jun 2019