Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่โครงการ “Safe Migration: Rights for People on the Move”

Back

Organization : มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Jan 2019
View : 1647

Deadline : 28 / January / 2019

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation)

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง:   เจ้าหน้าที่โครงการ “Safe Migration: Rights for People on the Move”

สำนักงาน: จังหวัดเชียงราย  (พื้นที่โครงการหลักใน จ. เชียงรายและเชียงใหม่)

ระยะเวลา: 2 ปี  (เต็มเวลา)

วันที่เริ่ม:   กุมภาพันธ์ 2562

บทนำ

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งใช้สิทธิเด็กเป็นฐานในการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ โดยในปี พ.ศ. 2561 ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Safe Migration: Rights for People on the Move ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ โดยโครงการมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี มีเป้าหมายของโครงการคือ การมุ่งส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและคุ้มครองการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นทายาทรุ่นที่ 2 และสร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายภาครัฐ เอกชนและภาคธุรกิจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 

อัตราค่าตอบแทน: 15,000บาท-17,000บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)

เงื่อนไขและสวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การประกันอุบัติเหตุ

 

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งจดหมายสมัครงาน และประวัติการทำงานบรรยายเหตุผลที่สนใจตำแหน่งงานนี้ ทางอีเมล์มาที่: info@ecpatthailand.org (ระบุหัวข้อ และตำแหน่งที่สมัคร) สามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่านอีเมลล์ดังกล่าว หรือโทร 05375 0167 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ต่อไป

 

หมดเขตรับสมัคร: 28 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.

Contact : info@ecpatthailand.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments