Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

Back

Organization : มูลนิธิเพิร์ล เอส บัค (ประเทศไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Jan 2019
View : 493

Deadline : 25 / January / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

จำนวน 1 ตำแหน่ง


"มูลนิธิเพิร์ล เอส บัค (ประเทศไทย)" เป็นองค์กรกุศลสาธารณประโยชน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 มุ่งเน้นการทำงานกับครอบครัว และองค์กรชุมชนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ เด็กไร้สัญชาติที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และเด็กด้อยโอกาสทางการดำรงชีพ ให้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้อย่างมีคุณค่าและเกิดการยอมรับ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา มีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรชุมชน โดยสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


มูลนิธิ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.    อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี

  1. วุฒิ ปวช. ถึง ปวส. ด้านการเงิน การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
    3. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทำงานด้านระบบบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2-3 ปี
    4.     มีความสามารถในการจัดทำรายงานการเงิน และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการความ

ช่วยเหลือต่างๆ

  1. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ Internet
  2. มีความสามารถในการสื่อสาร พูด อ่าน และใช้ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน


ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงานผ่านทางอีเมล์ โดยระบุประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน แนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และชื่อบุคคลอ้างอิง รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์/มือถือ จำนวน 3 ท่าน มายัง มูลนิธิเพิร์ล เอส บัค (ประเทศไทย) e-mail: lkoomsin@gmail.com  ภายในไม่เกินวันที่ 25 มกราคม 2562

Contact : lkoomsin@gmail.com

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier

Comments


Recent Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Relation Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019