Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ฺเจ้าหน้าที่บัญชี

Back

Organization : UHDP Upland Holistic Development Project โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 16 Jan 2019
View : 585

Deadline : 28 / February / 2019

 ตำแหน่งที่รับ              เจ้าหน้าที่บัญชี

 จำนวนที่รับ                 1  อัตรา

 ลักษณะงาน              

• จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
• จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ทำใบสำคัญรับ – จ่ายได้
• ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีพร้อมจัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย
• ติดต่องานภายในและภายนอก
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน
-ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบ  และข้อบังคับขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-และอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 สวัสดิการ ประกันสังคม  ประกันอุบัติเหตุ  โบนัส   

 เงินเดือน  พิจารณาตามประสบการณ์และโครงส้รางเงินเดือนขององค์กร

 คุณสมบัติผู้สมัคร    ชาย หรือ หญิง   อายุ  20  ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

- มีความรู้หลักการบัญชี และมีทักษะเป็นอย่างดี

- ใช้โปรแกรมสำนักงานบัญชี Quick books และ Microsoft Office
- มีระเบียบวินัยในการทำงาน มีความขยัน ตรงต่อเวลา
- มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี  อดทน  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- เป็นคริสเตียน

 สถานที่ปฏิบัติงาน    121 ม.8 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

 วิธีการสมัครงาน     ส่งใบสมัครได้ตามที่อยู่โครงการข้างต้น

Contact : aruneeacct@gmail.com และ trintawat.uhdp@gmail.com

บัญชี / Accountant

Comments


Recent Posts

Relation Posts