Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครผู้ปกครองบ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก และ พนักงานขับรถ/ซ่อมบำรุง

Back

Organization : ASK Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 24 Jan 2019
View : 668

Deadline : 28 / February / 2019

House Parent (ผู้ปกครองบ้าน/พี่เลี้ยง) จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน:

• ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ เวลาปฏิบัติงาน ได้แก่ 16.00-21.00 น. (ช่วงเด็กกลับจากโรงเรียน) และ 5.30-8.30 น.(ช่วงเด็กเตรียมตัวไปโรงเรียน)

• หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ (สามารถสลับวันหยุดได้)

• ดูแลเด็กวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี

• ดูแลเอาใจใส่กิจวัตรประจำวันให้เด็กๆ มีสภาพความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดี

• ให้การอบรมเรื่องระเบียบวินัยด้วยความรักความเมตตา

• ดูแลให้เด็กๆไปโรงเรียนและทำการบ้านของตนเป็นประจำ

• ช่วยพัฒนาเด็กๆ ให้มีความซื่อสัตย์ และเป็นพลเมืองดีของประเทศ

• ช่วยจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแก่เด็กๆ ช่วงวันหยุดและปิดเทอม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

• ผู้ปกครองบ้านจะอาศัยใกล้ชิดกับเด็กๆ จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีโดยผ่านทางการกระทำและการดำเนินชีวิต

คุณสมบัติ:

• เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี มีวุฒิภาวะ สามารถพักค้างคืนที่มูลนิธิได้

• วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือมีทักษะในการดูแลเด็ก

• ในฐานะที่เป็นแบบอย่างอันดีของเด็กๆ ผู้ปกครองบ้านจะต้องมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ ทำงานหนัก และไม่มีประวัติอาชญากรรมและอุปนิสัยที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน หรือติดสื่อออนไลน์

• รักเด็กแต่ขณะเดียวกันต้องมีจิตวิทยาในการสร้างระเบียบวินัยให้กับพวกเขาได้

• มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานกับเด็กๆ พร้อมรับความท้าทาย

• รักการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการดูแลเอาใจใส่เด็กๆ อยู่เสมอ

• หากเป็นผู้มีศรัทธาและประพฤติตนตามหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงาน:

• ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และโบนัสประจำปี (ตามความเหมาะสม)

• อาหารและที่พักฟรี (เมื่อพักประจำภายในมูลนิธิ)

• เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและที่พัก กรณีต้องออกทำงานนอกสถานที่

 

Driver cum Maintenance (พนักงานขับรถและซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน:

• ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

• มีหน้าที่ขับยานพาหนะของมูลนิธิ

• ขับรถรับ-ส่งเด็กๆไปโรงเรียนและสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ

• ดูแลเรื่องการต่อภาษีและประกันภัยรายปีร่วมกับเจ้าหน้าที่ธุรการ

• ดูแลรักษายานพาหนะต่างๆ ด้วยการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษายานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

• ทำความสะอาดยานพาหนะเป็นประจำ

• เมื่อว่างเว้นจากงานขับรถ พนักงานขับรถต้องเต็มใจช่วยงานบำรุงรักษารอบๆ สถานที่ด้วยเสมอ

คุณสมบัติ:

• ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่หมดอายุ

• ถ้าสามารถพักประจำอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ต้องไม่มีประวัติทางอาชญากรรมและอุปนิสัยที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ เล่นการพนัน ติดสื่อออนไลน์ หรือพฤติกรรมชู้สาว

สวัสดิการพนักงาน:

• ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และโบนัสประจำปี (ตามความเหมาะสม)

• อาหารและที่พักฟรี (เมื่อพักประจำภายในมูลนิธิ)

• เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและที่พัก กรณีต้องออกทำงานนอกสถานที่

Contact : nutcharinp@hotmail.com

นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer นักกิจกรรม / Activist

Comments


Recent Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Relation Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019