Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย (Director of External Relations and Policy Coordination)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 30 Jan 2019
View : 667

Deadline : 24 / February / 2019

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

กำหนดนโยบาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน ตลอดจนควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของภารกิจหลัก ได้แก่ (1) การวิจัย (2) การส่งเสริมความร่วมมือ และ (3) การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในลักษณะที่เชื่อมโยงและบูรณาการแผนงานทั้งหมดในภาพรวม ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ความคาดหวังและเป้าหมายความสำเร็จของสำนักกิจการต่างประเทศฯ  สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme) และเชื่อมโยงตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการและบริบทอันมีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานภายนอกทั้งของไทยและต่างประเทศที่สถาบันฯ มีปฏิสัมพันธ์ด้วย

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วางแผน จัดทำงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน งานประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสถาบัน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

-  กําหนดนโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานภารกิจหลัก แผนงานหลัก ของสำนักกิจการต่างประเทศฯ ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสำนักฯ โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบันฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
-  กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินภารกิจหลักของสำนักฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
- ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนติดตามพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในวงวิชาการและกรอบความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแนวทางในการบริหารภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจของสถาบันฯ
-  ดำเนินการวิจัย จัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ และกิจกรรมการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ตลอดจนการจัดฝึกอบรม โดยคำนึงถึงการระดมทรัพยากรและความรู้ การประสานงานและประสานความร่วมมือ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ การมีส่วนร่วมในเวทีการประชุมทางการ การเจรจาความร่วมมือ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
-  เป็นผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมประชุมเจรจากับต่างประเทศ
-  กำกับดูแลการบริหารโครงการต่างๆ ในระดับแผนงานในภาพรวม
-  เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มโครงการศึกษาวิจัย เพื่อให้กระบวนการทำงานสอดคล้องตามทิศทาง และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ และพันธกิจของสาบัน
-  ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลความร่วมมือกับต่างประเทศที่เกียวข้องกับโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสถาบันโดยภาพรวม
- วางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาในงานบริหารสำนักงานโดยภาพรวม เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

-  จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา นิติศาสตร์ การบริหารกระบวนการยุติธรรม รัฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 – 15 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานต่างประเทศ งานวิชาการ การบริหารงานวิจัย และมีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการอย่างน้อย 7 ปี
-  มีประสบการณ์การทำงานด้านการต่างประเทศ และการประสานนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานกระบวนการยุติธรรม
-  มีประสบการณ์การทำงานด้านโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
-  มีประสบการณ์ด้านการเข้าร่วมประชุม และการเจรจาระหว่างประเทศ
-  มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
-  มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : 02 118 9400 Ext.117

นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Relation Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019