Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ (Capacity Building Officer) โครงการยุติการค้ามนุษย์ ( ประจำพื้นที่สุราษฎธานี )

Back

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 31 Jan 2019
View : 800

Deadline : 28 / February / 2019

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ (Capacity Building Officer) โครงการยุติการค้ามนุษย์ (Counter trafficking in persons, CTIP)

พื้นที่ปฎิบัติงาน:  จังหวัดสุราษฎธานี 1 ตำแหน่ง  

 

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการค้ามนุษย์ และมีสถานะเกี่ยวข้องทั้งเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางกของการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ผู้หญิง และผู้ชาย ในประเด็นเรื่องการแสวงประโยชน์ทางเพศ และการบังคับใช้แรงงาน ทั้งนี้ในประเทศไทยส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติ มักตกเป็นผู้เสียหายในลักษณะของการแสวงประโยชน์จากแรงงาน ในระบบอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนั้นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ก็ยังผูกพันกับกับการเติบโตของปัญหาการค้ามนุษย์อีกด้วย เนื่องจากแรงงานข้ามชาติขาดการข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ในเรื่องกฎหมายแรงงาน การย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย การระวังตนจากขบวนการค้ามนุษย์ การเข้าใจภาษาไทย  จากข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของแรงงานข้ามชาติ ทำให้แรงงานข้ามชาติเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดังนั้นเป้าหมายของตำแหน่งงานนี้เป็นการพัฒนาระบบการทำงานร่วมกับภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มเสี่ยงการค้ามนุษย์ เพื่อการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการป้องกัน การปกป้องคุ้มครอง การช่วยเหลือด้านกฎหมาย จนถึงการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่สังคม

 

บทบาทและความรับผิดชอบหลัก

 1. การสนับสนุนและเสริมศักยภาพให้กับภาคเครือข่ายในระดับจังหวัดที่ดำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งภาคธุระกิจเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่เป็นผู้รับทุนรองในการทำกิจกรรม ภายใต้โครงการยุติการค้ามนุษย์ เพื่อการสร้างระบบเครือข่ายในชุมชน เพื่อการเฝ้าระวังและให้ความรู้เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
 2. การสนับสนุนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการยุติการค้ามนุษย์ และผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการยุติการค้ามนุษย์ ในการเข้าร่วมการอบรมเสริมศักยภาพ และถ่ายทอดให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง ในการปกป้องสิทธิของตนเองและสร้างความเข้มแข็งในด้านระบบคุ้มครอง โดยการสนับจากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเทคนิค ในการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฎิบัติการ
 3. การปรับปรุงความรู้และความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ฝึกอบรมของโครงการยุติการค้ามนุษย์ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
 4. การบันทึกข้อมูลโดยละเอียดตามแผนงาน เพื่อรายงานให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเทคนิค เพื่อจัดทำรายงานให้กับผู้สนับสนุนงบประมาณ

ความรู้ ทักษะ และความสามารถ

 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายอย่างมืออาชีพและรวดเร็ว เพื่อการเข้าร่วมการอบรมที่หลากหลาย
 2. มีประสบการณ์และเข้าใจกับมาตรฐานการคุ้มครองเด็ก สิทธิเด็ก กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมถึงระเบียบปฎิบัติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะและความสามารถในการทำงานเป็นทีม โดยไม่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
 4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อการเข้าร่วมการประชุม การอบรมหรือกิจกรรมอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. การการจัดการทรัพยสินขององค์กรที่ดีและการจัดการข้อมูลการทำงานโดยละเอียด ตามแผนงาน
 6. ความสามารถด้านภาษา: มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (อ่านเขียนและพูดได้) ความภาษาผู้อพยพ (เมียนร์ม่า ลาว และกัมพูชา) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่จำเป็น และความสามารถเทคโนโลยี IT ในขั้นดี เพื่อการต่อการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Contact : thitinun_klebchan@wvi.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019