Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับสมัครงานหลายอัตรา

Back

Organization : มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Feb 2019
View : 1590

Deadline : 30 / April / 2019

 

 1. ผู้จัดการฝ่ายระดมทุน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อระดมทุน ให้กับผู้ให้การสนับสนุนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 2. วางแผน กำหนดงบประมาณและควบคุมงบประมาณสำหรับกิจกรรมการระดมทุนของมูลนิธิ
 3. ริเริ่มกิจกรรมการระดมทุนใหม่ๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายของมูลนิธิฯ
 4. รับผิดชอบงานระดมทุนด้านกล่องบริจาคในภาพรวม
 5. รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณ สรุปประเมินผลงานรายเดือน/ไตรมาส/ครึ่งปี/ประจำปี
 6. ประสานงานติดต่อบริษัทหรือองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือด้านการระดมทุน
 7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการระดมทุนอย่างน้อย 7 ปี
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 4. มีความเป็นผู้นำ สามารถดูแลจัดการและสนับสนุนสมาชิกทีม
 5. มีทักษะความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจ
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย และไม่จำเจ
 7. ชอบพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น
 8. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 9. มีทักษะ ความสามารถในการใช้โปรแกรมหลักของคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Officeและการใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสาร
 10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 11. สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
 12. สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

      2. เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา

       เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ปฏิบัติหน้าที่ดูแล อบรมการปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของเด็กให้เหมาะสม
 2. ดูแลในเรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษา เครื่องแต่งกายและหนังสือของเด็กและเยาวชน
 3. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทักษะของเด็กในทุกด้าน
 4. สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต พฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่างๆ
 5. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเด็กและครอบครัวเพื่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
 6. สอบถามและติดตามผลการเรียนของเด็กเป็นระยะๆ จากโรงเรียนและครูประจำชั้น
 7. ปฏิบัติหน้าที่เสมือนพ่อแม่ของเด็ก
 8. พาเด็กไปพบแพทย์ กรณีเกิดการเจ็บป่วย
 9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. เพศหญิง นับถือศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการรับศีลบัพติศมาแล้ว
 2. จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 4. มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศาสนา และเคารพความหลากหลายทางเชื้อชาติ
 5. มีใจรักเด็ก ใจเย็น อุทิศตน และมีความพร้อมในการทำกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน
 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้
 7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 8. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีทั้งการพูด การอ่าน การเขียน หากมีทักษะภาษาอังกฤษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีทักษะ ความสามารถในการใช้โปรแกรมหลักของคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Officeและการใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสาร
 10. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และไม่เคยต้องคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและคดีอาญามาก่อน
 11. มีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

      3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯในการทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ
 2. วางแผน และวิธีการปฏิบัติงานการมอบหมายงาน ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงาน และแผนกงานต่าง ๆ ในโครงการฯ ให้ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาพัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. นับถือศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการรับศีลบัพติศมาแล้ว
 3. มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 5. มีความเป็นผู้นำ สามารถดูแลจัดการและสนับสนุนสมาชิกทีม
 6. มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์การประสานงาน และการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 7. มีทักษะ ความสามารถในการใช้โปรแกรมหลักของคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Officeและการใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสาร
 8. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 9. สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

 

      4. แม่ครัว ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 1. กำหนดเมนูอาหารและจัดเตรียมวัตถุดิบ สำหรับประกอบอาหารให้เด็กที่พักในมูลนิธิฯ
 2. จัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารให้กับอาสาสมัคร (ในกรณีที่มีทีมอาสา)
 3. ดูแลเครื่องใช้ อุปกรณ์ในห้องครัวให้พร้อมใช้งานเสมอและรักษาความสะอาดของห้องครัวอย่างสม่ำเสมอ
 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 3. มีประสบการณ์ในการอาหารอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความสามารถในการวางแผนการทำอาหาร การจัดทำตารางอาหาร รวมไปถึงการจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบ อาหาร
 5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และไม่เคยต้องคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและคดีอาญามาก่อน
 6. มีความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์

** หากมีความรู้ด้านโภชนาการอาหารสำหรับเด็กจะพิจารณาพิเศษ

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. จดหมายสมัครงานระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอย่างละเอียด รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการและระบุชื่อ – สกุล สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิงจำนวน 2 คน
 2. เอกสารส่วนตัวประกอบการสมัครงาน (สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) วุฒิบัตรการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ(ถ้ามี)
 3. จดหมายรับรองจากคริสตจักร (กรณีเป็นคริสเตียน)
 4. ผลการตรวจสุขภาพ (โรคติดต่อ )และประวัติอาชญากรรม (กรณีสมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน )

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ 3 ช่องทาง

 1. E-mail : manathip@radion-international.org, porruethai@radion-international.org
 2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 171 หมู่ 5 ต. ป่าแดด อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
 3. ติดต่อสำนักงาน : มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 171 หมู่ 5 ต. ป่าแดด อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.

 

 

Contact :

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer ระดมทุน / Fundraising ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019