Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

บัญชีและธุรการ

Back

Organization : มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Feb 2019
View : 667

Deadline : 8 / March / 2019

มูลนิธิเพื่ออิสรภาพรับสมัครพนักงานบัญชีและธุรการ (Account and Administrative Officer)

มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ หรือ The Exodus Road คือองค์กรไม่แสวงกำไร ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นที่ทำงานในภูมิภาคเอเชีย ทั้งอินเดีย อาเซียนรวมถึงประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้นเราได้ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องการและปราบปรามการค้ามนุษย์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 และได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน มูลนิธิฯได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนพ.ศ. 2552

มูลนิธิฯ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบัญชีและธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (แบบประจำ) เพื่อทำงานที่สำนักงานในจังหวัดเชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เตรียมเอกสารการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอก และภายในมูลนิธิฯ รวมถึงเงินเดือนของพนักงานในองค์กร
  • จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี (Payment Voucher) ปรับปรุงบัญชี (Journal Voucher) การปิดบัญชีของมูลนิธิฯ ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานทางภาษี เช่น ภงด. 1 ภงด. 3, 53 และนำส่งรายงานการสมทบประกันสังคมเป็นรายเดือน
  • จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย เพื่อเสนอต่อสำนักงานใหญ่ ทุกสิ้นเดือน
  • จัดทำรายงานการกระทบยอดบัญชีธนาคาร กับบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน
  • ตรวจสอบ ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนรายรับ-รายจ่ายของโครงการต่างๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาตรี บัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีทั่วไปอย่างน้อย 1 ปี

บุคลิกภาพ

มีวินัยในตัวเองสูง ซื่อสัตย์ รอบคอบ และสามารถศึกษางานด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี อัธยาศัยดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติข้างต้น กรุณาส่งประวัติมาที่ som@theexodusroad.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-1554686 หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2562

Contact : som@theexodusroad.com

บัญชี / Accountant

Comments