Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

บัญชีและธุรการ

Back

Organization : มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Feb 2019
View : 803

Deadline : 8 / March / 2019

มูลนิธิเพื่ออิสรภาพรับสมัครพนักงานบัญชีและธุรการ (Account and Administrative Officer)

มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ หรือ The Exodus Road คือองค์กรไม่แสวงกำไร ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นที่ทำงานในภูมิภาคเอเชีย ทั้งอินเดีย อาเซียนรวมถึงประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้นเราได้ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องการและปราบปรามการค้ามนุษย์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 และได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน มูลนิธิฯได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนพ.ศ. 2552

มูลนิธิฯ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบัญชีและธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (แบบประจำ) เพื่อทำงานที่สำนักงานในจังหวัดเชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เตรียมเอกสารการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอก และภายในมูลนิธิฯ รวมถึงเงินเดือนของพนักงานในองค์กร
  • จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี (Payment Voucher) ปรับปรุงบัญชี (Journal Voucher) การปิดบัญชีของมูลนิธิฯ ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานทางภาษี เช่น ภงด. 1 ภงด. 3, 53 และนำส่งรายงานการสมทบประกันสังคมเป็นรายเดือน
  • จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย เพื่อเสนอต่อสำนักงานใหญ่ ทุกสิ้นเดือน
  • จัดทำรายงานการกระทบยอดบัญชีธนาคาร กับบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน
  • ตรวจสอบ ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนรายรับ-รายจ่ายของโครงการต่างๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาตรี บัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีทั่วไปอย่างน้อย 1 ปี

บุคลิกภาพ

มีวินัยในตัวเองสูง ซื่อสัตย์ รอบคอบ และสามารถศึกษางานด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี อัธยาศัยดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติข้างต้น กรุณาส่งประวัติมาที่ som@theexodusroad.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-1554686 หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2562

Contact : som@theexodusroad.com

บัญชี / Accountant

Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019