Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัคร Project manager, Project Coordinator และ Academic Coordinator

Back

Organization : HAND Social Enterprise
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 5 Feb 2019
View : 1678

Deadline : 28 / February / 2019

HAND Social Enterprise คือ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ทำงานส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถลดปัญหาคอร์รัปชันลงได้ในที่สุดด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน

เปิดรับเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ ที่สนใจและพร้อมจะนำความรู้ ความสามารถ มาร่วมแก้ปัญหาสังคม และพัฒนาตนเองไปด้วยกัน

1.Project Manager (ผู้จัดการโครงการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 23-30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
- มีความสนใจในการแก้ปัญหาสังคมและพร้อมพัฒนาตัวเอง
- มีทักษะในการบริหารจัดการ คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
- มีทักษะในการจับประเด็น สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปได้
- มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถทำงานเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบได้
- ใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
- จัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนงานขององค์กร
- วางแผนและบริหารจัดการโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์
- ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
- ติดตามประเมินผลโครงการ พร้อมทำรายงานสรุปโครงการ
- จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนงานโครงการ ข้อเสนอโครงการ เอกสารการประชุม เป็นต้น
- จดบันทึก จัดทำสรุปประชุม รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
- ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงานตำแหน่งผู้จัดการโครงการ : HAND Social Enterprise ซ.ทองหล่อ 13 (www.hand.co.th)

 

2. Project Coordinator (ประสานงานโครงการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท

คุณสมบัติ
อายุระหว่าง 21-30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความสนใจในการแก้ปัญหาสังคมและพร้อมพัฒนาตัวเอง
- มีทักษะในการจับประเด็น สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปได้
- มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถทำงานเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบได้
- ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point ได้ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
- ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
- ติดตามประเมินผลโครงการ พร้อมทำรายงานสรุปโครงการ
- จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนงานโครงการ ข้อเสนอโครงการเอกสารการประชุม เป็นต้น
- จดบันทึก จัดทำสรุปประชุม รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
- ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงานตำแหน่งประสานงานโครงการ : HAND Social Enterprise ซ.ทองหล่อ 13 (www.hand.co.th)

 

3. Academic Coordinator (ประสานงานวิชาการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 23,000 บาท

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (อายุระหว่าง 23-30 ปี)
2. มีทักษะการเขียนงานวิชาการ สามารถจับประเด็น สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปได้
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่านจับใจความ เขียนจดหมาย)
4. มีความสนใจในประเด็นทางสังคม
5. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้ดี
6. มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7. มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถทำงานเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบได้
8. สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้
9. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 1 ปี

ลักษณะงาน
1. ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน
3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย / ศึกษา / ทบทวนองค์ความรู้ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4. ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงานตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ : ศูนย์ SIAM Lab คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.siam-lab.com) และ HAND Social Enterprise ซ.ทองหล่อ 13 (www.hand.co.th)

 

วิธีการสมัคร : ส่ง CV พร้อมแนบผลงาน และแจ้งตำแหน่งที่สนใจมาได้ที่ HR@hand.co.th

สอบถามเพิ่มเติม : www.facebook.com/HANDenterprise/messages

Contact : HR@hand.co.th

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer ผู้ช่วย / Assistant ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments