Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับสมัคร Project manager, Project Coordinator และ Academic Coordinator

Back

Organization : HAND Social Enterprise
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 5 Feb 2019
View : 1996

Deadline : 28 / February / 2019

HAND Social Enterprise คือ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ทำงานส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถลดปัญหาคอร์รัปชันลงได้ในที่สุดด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน

เปิดรับเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ ที่สนใจและพร้อมจะนำความรู้ ความสามารถ มาร่วมแก้ปัญหาสังคม และพัฒนาตนเองไปด้วยกัน

1.Project Manager (ผู้จัดการโครงการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 23-30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
- มีความสนใจในการแก้ปัญหาสังคมและพร้อมพัฒนาตัวเอง
- มีทักษะในการบริหารจัดการ คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
- มีทักษะในการจับประเด็น สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปได้
- มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถทำงานเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบได้
- ใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
- จัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนงานขององค์กร
- วางแผนและบริหารจัดการโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์
- ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
- ติดตามประเมินผลโครงการ พร้อมทำรายงานสรุปโครงการ
- จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนงานโครงการ ข้อเสนอโครงการ เอกสารการประชุม เป็นต้น
- จดบันทึก จัดทำสรุปประชุม รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
- ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงานตำแหน่งผู้จัดการโครงการ : HAND Social Enterprise ซ.ทองหล่อ 13 (www.hand.co.th)

 

2. Project Coordinator (ประสานงานโครงการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท

คุณสมบัติ
อายุระหว่าง 21-30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความสนใจในการแก้ปัญหาสังคมและพร้อมพัฒนาตัวเอง
- มีทักษะในการจับประเด็น สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปได้
- มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถทำงานเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบได้
- ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point ได้ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
- ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
- ติดตามประเมินผลโครงการ พร้อมทำรายงานสรุปโครงการ
- จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนงานโครงการ ข้อเสนอโครงการเอกสารการประชุม เป็นต้น
- จดบันทึก จัดทำสรุปประชุม รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
- ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงานตำแหน่งประสานงานโครงการ : HAND Social Enterprise ซ.ทองหล่อ 13 (www.hand.co.th)

 

3. Academic Coordinator (ประสานงานวิชาการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 23,000 บาท

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (อายุระหว่าง 23-30 ปี)
2. มีทักษะการเขียนงานวิชาการ สามารถจับประเด็น สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปได้
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่านจับใจความ เขียนจดหมาย)
4. มีความสนใจในประเด็นทางสังคม
5. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้ดี
6. มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7. มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถทำงานเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบได้
8. สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้
9. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 1 ปี

ลักษณะงาน
1. ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน
3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย / ศึกษา / ทบทวนองค์ความรู้ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4. ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงานตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ : ศูนย์ SIAM Lab คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.siam-lab.com) และ HAND Social Enterprise ซ.ทองหล่อ 13 (www.hand.co.th)

 

วิธีการสมัคร : ส่ง CV พร้อมแนบผลงาน และแจ้งตำแหน่งที่สนใจมาได้ที่ HR@hand.co.th

สอบถามเพิ่มเติม : www.facebook.com/HANDenterprise/messages

Contact : HR@hand.co.th

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer ผู้ช่วย / Assistant ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Program Officer

Program Officer

22 Jul 2019

Relation Posts

Program Officer

Program Officer

22 Jul 2019

Driver

Driver

19 Jul 2019