Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

Back

Organization : บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียล อินโนเวชั่น จำกัด
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 6 Feb 2019
View : 1210

Deadline : 31 / March / 2019

ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงาน - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและบริหารโครงการ (Production Manager) และ เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์โครงการ (Creative Content Developer)

 

รักลูกโซเชียลเลิร์นนิ่งเป็นหนึ่งใน Social Enterprise ของกลุ่มบริษัทรักลูก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร / ชุมชนโดยการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ stakeholder

 • รักงานเพื่อสังคม เห็นปัญหาสังคมเป็นความท้าทายและอยากร่วมพัฒนา
 • คิดดี คิดตรง เคารพมนุษย์ มีความสามารถด้านการจัดการ ประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ตื่นตัว พร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และปรับตัวง่าย
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านสังคม ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติด้านตำแหน่งงาน

1. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและบริหารโครงการ (Production Manager) 

 • มีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนา และบริหารจัดการโครงการ โดยเชื่อมโยงงานในสายกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ องค์กร ชุมชนและสังคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น ค่าย, event, การอบรม/สัมมนา/ถอดบทเรียน, งานพัฒนาชุมชน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 • มีความเชี่ยวชาญในการปรับประยุกต์เนื้อหางานและลักษณะโครงการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Customization)
 • มีทักษะในการสร้าง และบริหารจัดการทีมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างทัศนคติที่เหมาะสมแก่ทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่างๆ รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการจับประเด็น สื่อสารความคิด และการนำเสนองานในระดับดี

 

2. เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์โครงการ (Creative Content Developer)

 • มีความเชี่ยวชาญ สามารถคิด ออกแบบ และพัฒนาโครงการเพื่อนำเสนอขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงงานในสายกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ องค์กร ชุมชนและสังคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น ค่าย, event, การอบรม/สัมมนา/ถอดบทเรียน, งานพัฒนาชุมชน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสำหรับการจัดทำเอกสารโครงการ (MS.WORD / MS.POWERPOINT)
 • มีความเชี่ยวชาญในการปรับประยุกต์เนื้อหางานและลักษณะโครงการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Customization)
 • มีทักษะในการจับประเด็น สื่อสารความคิด และการนำเสนองานในระดับดี

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณธีรยุทธ  แซ่กวาง Tel. 0895612425 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ WWW.RSLHUB.COM

สนใจเข้าร่วมงาน : ส่งประวัติการทำงานมาที่ teerayut.sa@rlg.co.th

Contact : teerayut.sa@rlg.co.th / 089-5612425

นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer นักกิจกรรม / Activist ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments