Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

(ปิดรับสมัครแล้ว) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (Finance and Accounting Officer) 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Feb 2019
View : 63

Deadline : 28 / February / 2019

ลักษณะการจ้าง             งานประจำ หรือ พาร์ทไทม์

หน้าที่หรือความรับผิดชอบ

 1. เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงาน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและที่เกี่ยวข้อง
 2. เบิกจ่ายค่าเช่า/บริการพื้นที่สำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
 3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย รวบรวมจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายและตรวจสอบให้ครบถ้วน
 4. จัดทำใบเสร็จหรือใบสำคัญรับเงิน นำฝากเงินหรือเช็คเงินเข้าบัญชีธนาคารของมูลนิธิ, เก็บสำเนาหลักฐานการรับเงินและลงบันทึกรายรับของมูลนิธิ
 5. ดูแลสมุดเงินฝากธนาคารของโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ ให้เป็นปัจจุบัน ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของมูลนิธิ
 6. จัดเตรียมเอกสารทางการเงินและบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ฯลฯ
 7. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ ของแต่ละโครงการที่ขอเบิกจ่ายทุกกรณี เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ทำเรื่องเบิกจ่ายตามขั้นตอน จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 8. จัดทำไฟล์ข้อมูลการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องของโครงการและของมูลนิธิ
 9. จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี กระทบยอดรายการทางบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บันทึกเข้าระบบโปรแกรมบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี
 10. จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วน เรียบร้อย อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบบัญชี
 11. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อจัดทำรายงานทางบัญชีทั้งรายงวดตามโครงการ และงบการเงินรายปีของมูลนิธิ
 12. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงินมาอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีความสามารถในการปิดบัญชี และกระทบยอดรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องได้
 4. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง และความละเอียดรอบคอบ
 5. มีความรู้ด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 8. มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Excel และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ผู้สนใจโปรดส่งประวัติย่อพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ แล้วส่งกลับพร้อมแนบไฟล์สำเนา Transcript ไปยังอีเมล iamsrida@hotmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-860-1358 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

 

Contact : iamsrida@hotmail.com / 02-860-1358

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019