Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

(ปิดรับสมัครแล้ว) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (Finance and Accounting Officer) 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Feb 2019
View : 519

Deadline : 28 / February / 2019

ลักษณะการจ้าง             งานประจำ หรือ พาร์ทไทม์

หน้าที่หรือความรับผิดชอบ

 1. เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงาน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและที่เกี่ยวข้อง
 2. เบิกจ่ายค่าเช่า/บริการพื้นที่สำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
 3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย รวบรวมจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายและตรวจสอบให้ครบถ้วน
 4. จัดทำใบเสร็จหรือใบสำคัญรับเงิน นำฝากเงินหรือเช็คเงินเข้าบัญชีธนาคารของมูลนิธิ, เก็บสำเนาหลักฐานการรับเงินและลงบันทึกรายรับของมูลนิธิ
 5. ดูแลสมุดเงินฝากธนาคารของโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ ให้เป็นปัจจุบัน ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของมูลนิธิ
 6. จัดเตรียมเอกสารทางการเงินและบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ฯลฯ
 7. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ ของแต่ละโครงการที่ขอเบิกจ่ายทุกกรณี เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ทำเรื่องเบิกจ่ายตามขั้นตอน จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 8. จัดทำไฟล์ข้อมูลการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องของโครงการและของมูลนิธิ
 9. จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี กระทบยอดรายการทางบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บันทึกเข้าระบบโปรแกรมบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี
 10. จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วน เรียบร้อย อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบบัญชี
 11. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อจัดทำรายงานทางบัญชีทั้งรายงวดตามโครงการ และงบการเงินรายปีของมูลนิธิ
 12. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงินมาอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีความสามารถในการปิดบัญชี และกระทบยอดรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องได้
 4. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง และความละเอียดรอบคอบ
 5. มีความรู้ด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 8. มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Excel และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ผู้สนใจโปรดส่งประวัติย่อพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ แล้วส่งกลับพร้อมแนบไฟล์สำเนา Transcript ไปยังอีเมล iamsrida@hotmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-860-1358 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

 

Contact : iamsrida@hotmail.com / 02-860-1358

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments