Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ –Assistant to Project Manager (1 ตำแหน่ง)

Back

Organization : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Feb 2019
View : 998

Deadline : 8 / March / 2019

 

           มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อผู้สูงอายุและร่วมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ  มูลนิธิฯ ประสงค์รับบุคคลเพื่อร่วมเป็นทีมงานกับของมูลนิธิฯ ในตำแหน่งและคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ –Assistant to Project Manager (1 ตำแหน่ง)  

โดยสามารถเดินทางไปทำงานและค้างคืนในพื้นที่ของโครงการในประเทศไทย และ ภูมิภาคอาเซียน เงินเดือน: 16,000 – 18,000 บาท

ทำงานและรายงานตรงต่อ – ผู้จัดการโครงการ -Project Manager

ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณะภัยในประเทศไทย สนับสนุนโดย พรูเด้นท์เฟาวเดชั่น ฮ่องกง (Prudence Foundation –HongKong)

 

คุณสมบัติ:

 

บทบาทและความรับผิดชอบ :

  1. การบริหารและดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับทีมงานโครงการ
  2. จัดทำและสนับสนุนการบริหารแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และ รายงานโครงการ ตามระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
  3. ร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำองค์ความรู้ การผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนรู้และรณรงค์นโยบาย รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
  4. ร่วมมือและสนับสนับสนุนอำนวยการ และ ติดตามการบริหารงบประมาณโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงาน ระเบียบการบริหารและการเงินขององค์กร และ เงื่อนไขของหน่วยงานสนับสนุนเงินทุน
  5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น หน่วยงานสนับสนุนเงินทุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และ ธุรกิจเอกชนที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรให้สนับสนุนแผนงานและการดำเนินงานของชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ต่อเนื่องระยะยาว
  6. สนับสนุนการพัฒนข้อเสนอโครงการและการระดมทรัพยากรเพื่อดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง
  7. เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ และ โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม สัมมนา และ เวทีวิชาการและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายชาติ จังหวัด และ พื้นที่
  8. 8. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

Contact : narathip.fopdev@gmail.com

ผู้ช่วย / Assistant ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments