Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ –Assistant to Project Manager (1 ตำแหน่ง)

Back

Organization : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Feb 2019
View : 1456

Deadline : 8 / March / 2019

 

           มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อผู้สูงอายุและร่วมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ  มูลนิธิฯ ประสงค์รับบุคคลเพื่อร่วมเป็นทีมงานกับของมูลนิธิฯ ในตำแหน่งและคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ –Assistant to Project Manager (1 ตำแหน่ง)  

โดยสามารถเดินทางไปทำงานและค้างคืนในพื้นที่ของโครงการในประเทศไทย และ ภูมิภาคอาเซียน เงินเดือน: 16,000 – 18,000 บาท

ทำงานและรายงานตรงต่อ – ผู้จัดการโครงการ -Project Manager

ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณะภัยในประเทศไทย สนับสนุนโดย พรูเด้นท์เฟาวเดชั่น ฮ่องกง (Prudence Foundation –HongKong)

 

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษย์วิทยา  การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ มีประสบการณ์ด้าน การส่งเสริมชุมชนเข็มแข็ง/เตรียมพร้อมจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติและหรือสาธารณะภัย รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่มเปราะบางต่างๆ รวมกลุ่มผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคมดังกล่าว
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน และหรือ ประสานนโยบาย/แผน ความร่วมมือ กับ ภาคีภาคส่วนต่างๆรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชน ในระดับนโยบายและพื้นที่ ให้เกิดความร่วรมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/งานสึกษาวิจัย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารแผนงาน/โครงการ ระบบข้อมูลและทรัพยากร สนับสนุนการดำเนินงานและ ติดตามรายงานโครงการ/กิจกรรมในชุมชนพื้นที่ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชน/ภาคีเครือข่าย กิจกรรมขับเคลื่อนและรณรงค์นโยบาย รวมทั้ง การประเมินผลและรายงานผลสำเร็จของโครงการ (ผลลัพธ์ทางสังคม –Social Impact Assessment =SIA)
 • มีประสบการณ์ในบริหารและทำงานการจัดการองค์ความรู้ การผลิตสื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการรณรงค์นโยบายสาธารณะตามนโยบายและแผนงานโครงการ รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา
 • มีการเรียนรู้รวดเร็ว และ มีทักษะในการวิเคราะห์ ค้นหาทางออกและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารในการพูดและเขียนภาษาไทยในระดับดี และ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสารและการจัดการเอกสารทางอินเตอร์และSocial Media รวมทั้ง MS Office และการจัดการระบบชข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ เพื่อสนับสนุนงานผู้บริหาร รวมทั้งการประสานงาน ดำเนินงานตามแผนกิจกรรม และ การรายงานผลตามเวลาที่กำหนด
 • มีความสนใจและทัศนคติที่ดีต่องานพัฒนาชุมชนสังคม การทำงานอย่างมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการทำงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบต่อสังคม และ การทำงานจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์
 • มีความพร้อมและสามารถไปทำงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้

 

บทบาทและความรับผิดชอบ :

 1. การบริหารและดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับทีมงานโครงการ
 2. จัดทำและสนับสนุนการบริหารแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และ รายงานโครงการ ตามระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
 3. ร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำองค์ความรู้ การผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนรู้และรณรงค์นโยบาย รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 4. ร่วมมือและสนับสนับสนุนอำนวยการ และ ติดตามการบริหารงบประมาณโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงาน ระเบียบการบริหารและการเงินขององค์กร และ เงื่อนไขของหน่วยงานสนับสนุนเงินทุน
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น หน่วยงานสนับสนุนเงินทุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และ ธุรกิจเอกชนที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรให้สนับสนุนแผนงานและการดำเนินงานของชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ต่อเนื่องระยะยาว
 6. สนับสนุนการพัฒนข้อเสนอโครงการและการระดมทรัพยากรเพื่อดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง
 7. เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ และ โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม สัมมนา และ เวทีวิชาการและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายชาติ จังหวัด และ พื้นที่
 8. 8. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

Contact : narathip.fopdev@gmail.com

ผู้ช่วย / Assistant ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments