Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ –Assistant to Project Manager (1 ตำแหน่ง)

Back

Organization : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Feb 2019
View : 1716

Deadline : 8 / March / 2019

 

           มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อผู้สูงอายุและร่วมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ  มูลนิธิฯ ประสงค์รับบุคคลเพื่อร่วมเป็นทีมงานกับของมูลนิธิฯ ในตำแหน่งและคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ –Assistant to Project Manager (1 ตำแหน่ง)  

โดยสามารถเดินทางไปทำงานและค้างคืนในพื้นที่ของโครงการในประเทศไทย และ ภูมิภาคอาเซียน เงินเดือน: 16,000 – 18,000 บาท

ทำงานและรายงานตรงต่อ – ผู้จัดการโครงการ -Project Manager

ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณะภัยในประเทศไทย สนับสนุนโดย พรูเด้นท์เฟาวเดชั่น ฮ่องกง (Prudence Foundation –HongKong)

 

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษย์วิทยา  การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ มีประสบการณ์ด้าน การส่งเสริมชุมชนเข็มแข็ง/เตรียมพร้อมจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติและหรือสาธารณะภัย รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่มเปราะบางต่างๆ รวมกลุ่มผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคมดังกล่าว
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน และหรือ ประสานนโยบาย/แผน ความร่วมมือ กับ ภาคีภาคส่วนต่างๆรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชน ในระดับนโยบายและพื้นที่ ให้เกิดความร่วรมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/งานสึกษาวิจัย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารแผนงาน/โครงการ ระบบข้อมูลและทรัพยากร สนับสนุนการดำเนินงานและ ติดตามรายงานโครงการ/กิจกรรมในชุมชนพื้นที่ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชน/ภาคีเครือข่าย กิจกรรมขับเคลื่อนและรณรงค์นโยบาย รวมทั้ง การประเมินผลและรายงานผลสำเร็จของโครงการ (ผลลัพธ์ทางสังคม –Social Impact Assessment =SIA)
 • มีประสบการณ์ในบริหารและทำงานการจัดการองค์ความรู้ การผลิตสื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการรณรงค์นโยบายสาธารณะตามนโยบายและแผนงานโครงการ รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา
 • มีการเรียนรู้รวดเร็ว และ มีทักษะในการวิเคราะห์ ค้นหาทางออกและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารในการพูดและเขียนภาษาไทยในระดับดี และ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสารและการจัดการเอกสารทางอินเตอร์และSocial Media รวมทั้ง MS Office และการจัดการระบบชข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ เพื่อสนับสนุนงานผู้บริหาร รวมทั้งการประสานงาน ดำเนินงานตามแผนกิจกรรม และ การรายงานผลตามเวลาที่กำหนด
 • มีความสนใจและทัศนคติที่ดีต่องานพัฒนาชุมชนสังคม การทำงานอย่างมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการทำงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบต่อสังคม และ การทำงานจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์
 • มีความพร้อมและสามารถไปทำงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้

 

บทบาทและความรับผิดชอบ :

 1. การบริหารและดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับทีมงานโครงการ
 2. จัดทำและสนับสนุนการบริหารแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และ รายงานโครงการ ตามระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
 3. ร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำองค์ความรู้ การผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนรู้และรณรงค์นโยบาย รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 4. ร่วมมือและสนับสนับสนุนอำนวยการ และ ติดตามการบริหารงบประมาณโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงาน ระเบียบการบริหารและการเงินขององค์กร และ เงื่อนไขของหน่วยงานสนับสนุนเงินทุน
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น หน่วยงานสนับสนุนเงินทุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และ ธุรกิจเอกชนที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรให้สนับสนุนแผนงานและการดำเนินงานของชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ต่อเนื่องระยะยาว
 6. สนับสนุนการพัฒนข้อเสนอโครงการและการระดมทรัพยากรเพื่อดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง
 7. เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ และ โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม สัมมนา และ เวทีวิชาการและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายชาติ จังหวัด และ พื้นที่
 8. 8. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

Contact : narathip.fopdev@gmail.com

ผู้ช่วย / Assistant ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019