Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

Back

Organization : มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)Wheelchairs And Friendship Center of Asia (Thailand)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Feb 2019
View : 1042

Deadline : 15 / March / 2019

มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) ต้องการรับสมัครผู้เข้าร่วมงานด่วน

มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) หรือ WAFCAT เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ลำดับที่ 550 ตามประกาศของกระทรวงการคลังฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2543 ตามนโยบายตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคมของบริษัทเด็นโซ่คอร์ปอเรชั่น จำกัดประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้มีอิสระและโอกาสมากยิ่งขึ้น ผ่านการได้รับบริการเก้าอี้ล้อเข็นที่เหมาะสมกับร่างกายและการใช้งาน ตลอดจนสามารถไปเรียนหนังสือและเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆในชุมชนได้เหมือนกับคนทั่วไป

ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full-Time)

 

ลักษณะงาน

1.ประสานงานกับผู้พิการและครอบครัวของเด็กพิการ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการจัดหาเก้าอี้ล้อเข็นที่เหมาะสมกับผู้พิการตามแนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็นขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่นัดหมายกับผู้พิการและครอบครัว หรือภาคีเครือข่าย ประเมินเด็กพิการที่จำเป็นต้องใช้เก้าอี้ล้อเข็น พิจารณาเลือกเก้าอี้ล้อเข็นที่เหมาะสมกับผู้ใช้ สั่งซื้อ/ประกอบเก้าอี้ล้อเข็นและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สอนทักษะและวิธีการใช้งานเก้าอี้ล้อเข็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งดัดแปลงอุปกรณ์เสริมและจัดปรับท่าทางการนั่งที่เหมาะสมต่อผู้ใช้ สอนวิธีการดูแล รักษา และซ่อมแซม เพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้น และการติดตามประเมินผลของผู้ใช้

 1. สรุปและรายงานผลการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูล 3. ประสานผู้เชี่ยวชาญ และหรืออาสาสมคร / หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ
 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น โครงการส่งเสริมการศึกษา โครงการค่ายเสริมศักยภาพ โครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการอาสาสมัครฯ เป็นต้น
 3. ทำหน้าที่อื่นๆเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาของโครงการฯ

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา (สาขากายภาพบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ หรือมีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการจะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
 2. เพศ ชาย/หญิง อายุ23-45 ปี มีสัญชาติไทย (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว)
 3. มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
 4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และให้คำแนะนำต่อยอด องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาโครงการ
 5. มีทักษะการเป็นผู้นำและมีวิธีการให้กำลังใจได้ดี
 6. เข้าใจการทำงานพัฒนาคนพิการ ครอบครัว ชุมชน และสังคม  
 7. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและปรับตัวเข้ากับการทำงานที่มีความแตกต่างหลากหลายได้
 8. มีทักษะในการประสานงานกับสถาบันทางการศึกษา หน่วยงาน/องค์กรท้องถิ่น หรือบุคคล
 9. มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี)
 10. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ได้ดี
 11. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและค้างคืนได้
 12. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

เงินเดือนและสวัสดิการ: เงินเดือน 15,000-25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถแลประสบการณ์ มีกองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, เบี้ยเลี้ยงสำหรับเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด, ค่าอาหาร,ค่าโทรศัพท์, วันหยุดพักผ่อนประจำปี,โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี

 

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงาน

 1. แบบฟอร์มสมัครงานที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์
 2. ประวัติส่วนตัวสำหรับสมัครงาน (Resume)
 3. หลักฐานทางการศึกษา (ประกาศนียบัตร Transcript)
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ใบรับรองประสบการณ์การทำงานพร้อมบุคคลอ้างอิงที่ติดต่อได้ (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายแบบเต็มตัว/ครึ่งตัว

 

สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..โดยสามารถยื่นด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่มูลนิธิฯ

หรือส่งทางอีเมล์มาที่ wafcatthai@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2758-4646 ต่อ 2441 (คุณภัคธดา สุวรรณนวล)

Contact : wafcatthai@gmail.com

นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer

Comments

 • 13 Feb 2019

 

เงินเดือน 15,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์

รับสมัครทั้งเพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป

สนใจติดต่อสอบถามกลับมาได้ที่  คุณภัคธดา สุวรรณนวล โทร 099-249-6369 หรือ 02-7584646 ต่อ 2441


Recent Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Relation Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019