Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและรณรงค์ 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานกรุงเทพ

Back

Organization : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Feb 2019
View : 473

Deadline : 30 / April / 2019

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ รับสมัครทนายความ  1 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานกรุงเทพ

บทบาทและความรับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่

  1. รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
  2. ดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ร้องเรียน
  3. บันทึกเรื่องร้องเรียนลงในระบบ/โปรแกรม
  4. จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนรายเดือน รายไตรมาสและรายปี
  5. รับผิดชอบงานการผลักดันกฎหมายที่มูลนิธิมอบหมาย
  6. ประสานงานเพื่อจัดอบรม ประชุม สัมมนา
  7. เข้าร่วมประชุม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 

ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัวและระบุตำแหน่งงานที่สนใจ มาที่อีเมล์ Ma.fueang@gmail.com

ภายในวันที่ 30  เมษายน  2562

Contact : Ma.fueang@gmail.com

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักกิจกรรม / Activist

Comments