Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน (CSP Project)

Back

Organization : ADRA Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Feb 2019
View : 916

Deadline : 8 / March / 2019

Adventist Development and Relief Agency Thailand

โครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์  (ADRA Thailand)  มีวัตถุประสงค์หลักในการทำงานเพื่อ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลให้กับคนในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่      อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

ADRA Thailand มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับโครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติ

 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน (CSP Project) (ตำแหน่งว่าง) จำนวน              1      อัตรา
  • รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสถานะบุคคล ความไร้รัฐไร้สัญชาติให้กับชุมชนและโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
 • ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บเอกสารข้อมูลและจดบันทึกของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในรูปแบบเอกสารและสำเนาอิเล็กทรอนิกส์
 • นำเสนอ เตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลต่อนักกฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • ช่วยดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายในประเด็นสัญชาติและสถานะบุคคลร่วมกับนักกฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการ
 • รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ

 

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปวช. ปวส. หรือระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสังคมหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งปีและมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนหรือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาชนเผ่า กลุ่มชาติพันธุ์
 • มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถทำงานในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • จำเป็นต้องมีใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น WORD,EXCEL,POWERPOINT ได้เป็นอย่างดี

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาที่

สำนักงานแอ๊ดดร้าประเทศไทย

178/95 ถ.เชียงใหม่-หางดง หมู่บ้านเวิล์ดคลับแลนด์ ซ.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

หรือ hr@adrathailand.org    โทร 053-839402

ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 นี้

Contact : hr@adrathailand.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts