Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager – RoLD in Action)- Re announcement

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 1 Mar 2019
View : 701

Deadline : 31 / March / 2019

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ตำแหน่งงาน  ผู้จัดการโครงการ (Project Manager – RoLD in Action)

 

สำนัก: สำนักยุทธศาสตร์และแผน

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วางแผน นำเสนอแผนงาน และบริหารจัดการโครงการพิเศษต่าง ๆ ของสำนัก โดยเน้นภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับเยาวชน (ขั้นอุดมศึกษา) กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ และกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและสูงในภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและ/หรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

- จัดทำแผนงานในภาพรวม แผนปฏิบัติการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ และแผนการประชาสัมพันธ์โครงการได้อย่างเหมาะสม
- จัดทำข้อเสนอโครงการและคำขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และจากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ/หรือโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
- บริหารจัดการโครงการและวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม อย่างประหยัดและคุ้มค่า
- สามารถทำงานเชิงวิชาการ เช่น เขียนและแปลบทความ ทั้งบทความเชิงวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งการร่างจดหมายทางการและอีเมล์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม
- สามารถทำงานในเชิงขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และถอดบทเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาเพื่อการเรียนรู้ และการผลักดันให้เกิดผล (impact) ในระดับชุมชนหรือระดับประเทศในอนาคต
- สามารถติดต่อประสานงานกับเครือข่ายองค์กร และ/หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลเพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารฯ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุม กำกับดูแล งานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับการมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารการจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารจัดการโครงการ งานวิชาการ การจัดหลักสูตรอบรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการกับทั้งใน และต่างประเทศ

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : hr@tijthailand.org , phone : 02 118 9400 Ext. 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer นักกิจกรรม / Activist ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Relation Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019