Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)-Re announcement

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 1 Mar 2019
View : 856

Deadline : 31 / March / 2019

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)  สำนักยุทธศาสตร์และแผน

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

สนับสนุนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผนในการดำเนินงานวิจัย งานวิเคราะห์นโยบาย รวมทั้งประสานงานและบริหารจัดการโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งใน/ระหว่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและจัดทำองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผ่านเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 (1) งานด้าน Project Management (70%)
- วางแผนการทำงานเพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเด็นเชิงนโยบายร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม และวิทยากรอย่างเหมาะสม
- ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดเตรียมเอกสารและเนื้อหาสำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสารแนะนำการประชุม ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เป็นต้น
- ติดตามข้อมูล และสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย (เช่น วิทยากรและผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ) รวมทั้ง สนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์คุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตรพิจารณาตัดสินใจได้ตามเงื่อนไขเวลา
- ดูแลและรับผิดชอบการบริหารจัดการให้หลักสูตรเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ
- บริหารจัดการการประเมินผลหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานผลสำหรับผู้บริหารเพื่อปรับปรุงการจัดหลักสูตรครั้งต่อไป
(2) งานด้าน Policy and Research (30%)
- ค้นคว้า ศึกษา รวบรวมข้อมูล แนวคิด/ทฤษฎีและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำข้อวิเคราะห์นโยบายและมาตรฐานทั้งใน/ต่างประเทศ ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือและโครงการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
- เขียนบทความเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (white papers/policy papers/briefs) ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกกระดับกระบวนการยุติธรรม ในไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนบทบาทของสถาบันฯในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
เช่น CCPCJ, Crime Congress เป็นต้น
- มีส่วนร่วมในการริเริ่ม เจรจาและนำเสนอผลงานทั้งในส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ ผลวิจัยให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในและระหว่างประเทศ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ นโยบายสาธารณะ
- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิชาการโดยเฉพาะงานในกระบวนการยุติธรรม งานวิจัยเชิงนโยบาย
- การจัดอบรม และงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 – 5 ปี
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทความเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (white papers/policy papers/briefs) ที่เกี่ยวกับด้านหลักนิติธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และกระบวนการยุติธรรม
- มีประสบการณ์การทำงานวิจัยทั้งใน และระหว่างประเทศ
- มีองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกระบวนการความคิดใหม่ๆ สำหรับการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาสังคม
- มีทักษะใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองาน รวมทั้งโปรแกรมสำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการ (อย่างเป็นทางการ) ทั้งใน และต่างประเทศ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

 HOW TO APPLY

            ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : hr@tijthailand.org , phone : 02 118 9400 Ext. 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer

Comments


Recent Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Relation Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019