Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่เทคนิคข้อมูล 2019

Back

Organization : MAP Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Mar 2019
View : 637

Deadline : 31 / March / 2019

 

โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน [CHE]

รายละเอียดลักษณะงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิคข้อมูล 2019

 

 

1.หน่วยงาน: โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน [Community Health and Empowerment-CHE]

โครงการ CHE มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเข้าถึงระบบการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ รวมการถึงการป้องกันและดูแล ตลอดจนการเคลื่อนไหวของชุมชน การศึกษา การรณรงค์และส่งตัว รวมถึงโรค HIV/AIDS และวัณโรค

 

 1. ลักษณะงาน: รับผิดชอบโครงการ STAR 2 [โครงการยุติปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ด้วยชุดบริการ RTTR] ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก(Global Fund) เพื่อการต่อสู้กับโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย โดยมูลนิธิฯ MAP ได้รับทุนจากมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งเป็นผู้รับทุนหลักของ Global Fund ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชนแรงงานข้ามชาติ

 

 จุดมุ่งหมายของโครงการ STAR คือ

 1. ป้องกันการแพร่เชื้อโรคเอดส์และวัณโรคโดยการจัดหากิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเข้มข้น โดยการใช้ถุงยางอนามัยและใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
 2. ค้นหาผู้ติดเชื้อเอดส์และวัณโรคในชุมชนแรงงานข้ามชาติโดยการกระจายข้อมูลเพื่อให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจหาเชื้อ HIV AIDS และการคัดกรองเชื้อวัณโรค
 3. แน่ใจว่าการวินิจฉัยโรคทั้งสองเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 4. ผู้ป่วยทุกคนที่ถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสถานบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ
 6. ทำให้เรื่อง HIV และวัณโรคเป็นเรื่องปกติลดการประณามและเลือกปฏิบัติ

 

ตำแหน่งนี้ประจำที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องรายงานตรงต่อผู้ประสานงานโครงการ CHE หน้าที่หลัก คือ บันทึกและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อการติดตามและประเมินผลของโครงการ CHE ตามตัวชี้วัด และเป้าหมายของโครงการ STAR หากจำเป็นเจ้าหน้าเทคนิคข้อมูลจะต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมภายใต้โครงการนี้กับพนักงานทั้งหมดของทีม [ลงพื้นที่, ส่งต่อผู้ป่วย, ศูนย์บริการสุขภาพ DIC, กิจกรรมบริการสุขภาพเคลื่อนที่]  และเจ้าหน้าที่เทคนิคข้อมูลต้องมีส่วนร่วมในการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่และกิจกรรมอื่น ๆ ของมูลนิธิฯ

 

 1. หน้าที่

ความรับผิดชอบต่อ:  การจัดการข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ: บริหารจัดการระบบข้อมูลของทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ STAR เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลสรุปส่งให้แหล่งทุน และเพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยต้องตรงตามตัวชี้วัด เป้าหมาย และมาตรฐานคุณภาพของโครงการ

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน:

 • พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล

 

 • รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ [สำรวจพื้นที่, ลงพื้นที่, ประวัติผู้ป่วย, สถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน] ลักษณะข้อมูลจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และภาพถ่าย
 • ทำข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
 • ตรวจสอบและติดตามเอกสารให้ครบถ้วนจากเจ้าหน้าที่, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของแหล่งทุน
 • วิเคราะห์และประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ แล้วส่งรายงานไปยังผู้ประสานงานโครงการ CHE
 • อธิบายการใช้แบบฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FO) และเจ้าหน้าที่ภาคสนามของแรงงานข้ามชาติ (FOMs)
 • บันทึก การติดตามประวัติของผู้ป่วยเรื้อรัง [โดยเฉพาะวัณโรค]
 • บันทึกการแจกวัสดุ/อุปกรณ์ (ถุงยางอนามัย, ชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอดส์แบบทราบผลในวันเดียว,หน้ากากอนามัย) ที่เจ้าหน้าที่ FO และ FOMs แจกในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
 • จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของโครงการให้เป็นระบบ และสะดวกต่อการใช้งาน
 • บันทึกสินทรัพย์ของโครงการ CHE
 • บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์ของโครงการ CHE
 • ประสานงานกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประเด็นสุขภาพ
 • จัดทำจดหมายกับผู้ประสานงานและเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยถึงหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและกันหาทางออกร่วมกับโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยมีปัญหาในการเข้ารับการรักษา
 • รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในทีม แล้วเขียนรายงานเป็นภาษาไทย เพื่อส่งให้แหล่งทุน

 

 1. คุณสมบัติ
 2. สื่อสารภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม (พูด อ่าน เขียน)
  2. มีใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์
  3. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด ต่างอำเภอ และทำงานในวันหยุด หรือล่วงเวลาได้
  4. มีประสบการณ์ด้านการจัดการข้อมูล
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  6. มีใจรักในการทำงานด้านแรงงานข้ามชาติเพื่อให้แรงงานข้ามชาติมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,500-17,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงาน

 

หากคุณมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถส่งจดหมายแนะนำตัว, CV พร้อมชื่อของบุคคลอ้างอิง 2 ท่านที่สามารถติดต่อได้ มาที่ jobsatmap@gmail.com เรื่อง “เจ้าหน้าที่เทคนิคข้อมูล 2019” ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

Contact : jobsatmap@gmail.com

ไอที / IT ที่ปรึกษา / Consultant เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments