Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประสานงาน 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Mar 2019
View : 151

Deadline : 30 / April / 2019

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี สำนักงานกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประสานงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประสานงาน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

       • ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของสำนักงาน อาคารสำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน การจัดซื้อและการบำรุงรักษา
       • การจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบสำคัญรับ-จ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
       • งานเอกสารต่างๆ การจัดทำรายงาน ตลอดจนการประสานงาน และเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิ 
       • ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมคณะกรรมการ และการจดบันทึกการประชุม
       • ประสานและอำนวยความสะดวกในการจัดทำ หรือต่ออายุหนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทำงานให้กับคณะกรรมการมูลนิธิชาวต่างชาติ
       • จัดทำ/เก็บหนังสือเข้า-ออก การรับโทรศัพท์ การรับและส่งอีเมล์ และการจัดการแฟ้มเอกสารสำนักงาน
       • สนับสนุนเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและผู้อำนวยการมูลนิธิในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ
       • อำนวยความสะดวก ตลอดจนให้ข้อมูลของมูลนิธิต่อผู้เข้ามาเยี่ยมมูลนิธิ อาสาสมัคร และกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาขอรับบริการที่มูลนิธิ
       • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการมูลนิธิ


คุณสมบัติผู้สมัคร :

       • เพศหญิง สัญชาติไทย
       • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
       • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทุกทักษะ
       • หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน หรืองานสำนักงาน จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
       • มีทักษะในการประสานงานที่ดี การทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจในงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
       • สนใจประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้หญิง มีความตั้งใจในการทำงานด้านพัฒนาสังคม
       • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้
       • สามารถทำงานได้ในวันเสาร์ หรือ/และวันอาทิตย์ (หยุด 2วันต่อสัปดาห์)

 

สวัสดิการ : ประกันสังคม (กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน) ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุ

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน (Cover letter) ระบุเงินเดือนที่ต้องการ ประวัติย่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาได้ที่ jobs@pratthanadee.org  อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ ทั้งนี้มูลนิธิจะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณา เพื่อทำการนัดสัมภาษณ์งานต่อไป

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ ได้ที่

https://pratthanadee.org/aboutus/  และ https://www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation/

Contact :

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments