Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก

Back

Organization : มูลนิธิพิทักษ์สตรี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Mar 2019
View : 880

Deadline : 30 / April / 2019


มูลนิธิพิทักษ์สตรี หรือAlliance Anti Trafic: AAT เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  เป็นกลุ่มคนทำงานกลุ่มเล็กๆที่มุ่งมั่นและมีความตั้งใจจริงและทำงานโดยตรงในพื้นที่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อคุ้มครอง ผู้หญิงและเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์การทารุณกรรม ทางเพศและการค้ามนุษย์ การทำงานของเราครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำงานเริ่มจาก การป้องกันสู่การคุ้มครองผู้เสียหายจนกระทั่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้เสียหายสามารถช่วยเหลือ ตนเองและผู้อื่นได้

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองคุ้มครองช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก
บทบาทและความรับผิดชอบ  
     - สำรวจและจัดเก็บข้อมูล บันทึกงานภาคสนาม
     - จัดทำรายงานการลงพื้นที่จากการสำรวจข้อมูลให้แก่หัวหน้างาน
     - ติดต่อประสานงาน  รายงาน แจ้งข้อมูล
     - พัฒนาการสืบค้นข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ร่วมกับทีมงาน
     - รวบรวมและจัดทำรายงานกิจกรรม ,บันทึกข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่
     - เสริมช่วยทีมงานต่างๆ ของ มูลนิธิฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. การศึกษา
         1.1 วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ขึ้นไป


2. ทักษะ /ความรู้/ความถนัด
        2.1 มีความยืดหยุนและพร้อมปฎิบัติงาน กรณีเร่งด่วน  และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
        2.2 มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม     
        2.3 ใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีบุคลิกภาพดี เป็นมิตร
ภาษา
          4.1 มีทักษะด้านภาษา หากสามารถสื่อสารภาษาอื่น ๆ ได้เช่น อังกฤษ,พม่า,กะเหรี่ยง,ลาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. อื่น ๆ    
           4.1 หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
           4.2 ไม่จำกัดเรื่องประสบการณ์การทำงาน ขอให้มีใจรักความยุติธรรม และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่การเรียนรู้

5. เพศ :    ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี     ส่งประวัติการสมัครงานและหนังสือแนะนำตัวเองมายัง มูลนิธิพิทักษ์สตรี 328/1 ภายในสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน  ถนนพญาไท  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่ง
Email: prajakkamkum.aat@gmail.com | www.aatthai.org

Contact : prajakkamkum.aat@gmail.com

ผู้ช่วย / Assistant เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments