Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับสมัครนิสิต – นักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกงานกับสถาบัน _ขยายรับสมัคร

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 15 Mar 2019
View : 854

Deadline : 21 / April / 2019

ขอเชิญนิสิต – นักศึกษา  สมัครเข้าร่วมโครงการ TIJ’s Internship Programme  ระหว่าง เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2562

ด้วยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนิสิต – นักศึกษา โดยโครงการ TIJ’s Internship Programme ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นิสิต – นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้านกระบวนการยุติธรรม
องค์ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติงานจริง ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงานและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคลากรที่พร้อมออกไปทำงานได้ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนิสิต – นักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกงานกับสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ TIJ’s Internship Programme
• Induction : การปฐมนิเทศ แนะนำสถาบัน หน่วยงานภายใน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเตรียมตัวเข้ารับการฝึกงานกับหน่วยงานภายในสถาบัน
• On the job training : นิสิต – นักศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดที่คัดเลือก
• Special Project : นิสิต – นักศึกษา ร่วมกันทำ Project พิเศษ ภายใต้หัวข้อที่สนใจและมีความสอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน และมีโอกาสในการนำเสนอผลงานให้กับพี่ๆ TIJ ได้รับฟัง
• Field Visit : การศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4
• มีความประพฤติเรียบร้อยและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
• มีแรงจูงใจ กระตือรือร้น มีความกล้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
เงื่อนไขการคัดเลือก
1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเบื้องต้นจากประวัติส่วนตัว (Resume) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
1.2 สถาบันจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นเพื่อดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสถาบันถือเป็นที่สุด
1.3 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงานทางเว็บไซต์ (http://www.tijthailand.org)
ระยะเวลาการคัดเลือกนักศึกษา
• กำหนดรับสมัคร วันที่ 8 มีนาคม - 21 เมษายน 2562
• ขั้นตอนการคัดเลือก วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562
• ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
• ระยะเวลาในการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562 (วันจันทร์ - วันศุกร์)

ทั้งนี้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่นิสิต – นักศึกษา ยกเว้นการสนับสนุนการเดินทางในกรณีที่มีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือการดูงานนอกสถานที่

HOW TO APPLY (การรับสมัคร)
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter)ประวัติส่วนตัว (Resume)และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2562

 

Contact : hr@tijthailand.org , phone : 02 118 9400 Ext. 116

ผู้ช่วย / Assistant

Comments


Recent Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

ICT Manager

ICT Manager

16 Aug 2019

Relation Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

PROJECT COORDINATOR

PROJECT COORDINATOR

16 Aug 2019