Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครนิสิต – นักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกงานกับสถาบัน _ขยายรับสมัคร

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 15 Mar 2019
View : 601

Deadline : 21 / April / 2019

ขอเชิญนิสิต – นักศึกษา  สมัครเข้าร่วมโครงการ TIJ’s Internship Programme  ระหว่าง เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2562

ด้วยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนิสิต – นักศึกษา โดยโครงการ TIJ’s Internship Programme ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นิสิต – นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้านกระบวนการยุติธรรม
องค์ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติงานจริง ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงานและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคลากรที่พร้อมออกไปทำงานได้ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนิสิต – นักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกงานกับสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ TIJ’s Internship Programme
• Induction : การปฐมนิเทศ แนะนำสถาบัน หน่วยงานภายใน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเตรียมตัวเข้ารับการฝึกงานกับหน่วยงานภายในสถาบัน
• On the job training : นิสิต – นักศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดที่คัดเลือก
• Special Project : นิสิต – นักศึกษา ร่วมกันทำ Project พิเศษ ภายใต้หัวข้อที่สนใจและมีความสอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน และมีโอกาสในการนำเสนอผลงานให้กับพี่ๆ TIJ ได้รับฟัง
• Field Visit : การศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4
• มีความประพฤติเรียบร้อยและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
• มีแรงจูงใจ กระตือรือร้น มีความกล้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
เงื่อนไขการคัดเลือก
1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเบื้องต้นจากประวัติส่วนตัว (Resume) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
1.2 สถาบันจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นเพื่อดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสถาบันถือเป็นที่สุด
1.3 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงานทางเว็บไซต์ (http://www.tijthailand.org)
ระยะเวลาการคัดเลือกนักศึกษา
• กำหนดรับสมัคร วันที่ 8 มีนาคม - 21 เมษายน 2562
• ขั้นตอนการคัดเลือก วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562
• ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
• ระยะเวลาในการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562 (วันจันทร์ - วันศุกร์)

ทั้งนี้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่นิสิต – นักศึกษา ยกเว้นการสนับสนุนการเดินทางในกรณีที่มีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือการดูงานนอกสถานที่

HOW TO APPLY (การรับสมัคร)
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter)ประวัติส่วนตัว (Resume)และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2562

 

Contact : hr@tijthailand.org , phone : 02 118 9400 Ext. 116

ผู้ช่วย / Assistant

Comments


Recent Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Relation Posts

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019

Project Coordinator

Project Coordinator

18 May 2019