Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

นักนโยบายและวิจัย (Policy and Research Officer)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 15 Mar 2019
View : 974

Deadline : 28 / March / 2019

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง


ตำแหน่งงาน นักนโยบายและวิจัย (Policy and Research Officer) 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน
ริเริ่ม ติดตาม ตรวจสอบ ดำเนินงาน และช่วยประสานงาน โครงการศึกษาวิจัย (Research) โครงการความร่วมมือ และงานรณรงค์เชิงนโยบาย (Policy Advocacy) รวมถึงงานด้านการสร้างเสริมศักยภาพ (Capacity Building)
เพื่อส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ให้มีความละเอียดอ่อนต่อผู้กระทำผิดหญิง ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตราฐานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพ) 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ด้านงานวิจัยและการประสานนโยบาย
1.1 การสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศสภาวะตามแนวทางมาตราฐานระหว่างประเทศการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศสภาวะตามแนวทางมาตราฐานระหว่างประเทศ
- สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย โครงการความร่วมมือ และงานด้านการสร้างเสริมศักยภาพ รวมถึงงานรณรงค์เชิงนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ นำไปสู่การยกระดับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหญิงให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน
- สนับสนุนด้านสารัตถะและการเตรียมการโลจิสติกส์ในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาเซียน ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง (Training on the Management of Women Prisoners in ASEAN Region)
- สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง (Non-custodial Measures) สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง
- ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง (Non-custodial Measures) สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ได้กำหนดไว้
- ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ กฎหมาย และข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ
- ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง (Non-custodial Measures) สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง
- ความละเอียดอ่อนทางเพศ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับผู้กระทำผิดหญิง
1.2 การช่วยสนับสนุนงานด้านการศึกษาวิจัยและการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการกลับคืนสู่สังคมของผู้ตัองขัง (social reintegration)
- ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลข่าวสาร และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการกลับคืนสู่สังคมของผู้ตัองขัง (reintegration) ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ได้กำหนดไว้
- สนับสนุนงานของสถาบันฯ ด้านสารัตถะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการกลับคืนสู่สังคมของผู้ตัองขัง (reintegration) เพื่อใช้ประกอบการประชุมเจรจาระหว่างประเทศ อาทิ การร่างเอกสาร บทสรุปผู้บริหาร
- นำเสนอข้อค้นพบจากการวิจัย ข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย และหลักการตามมาตราฐานระหว่างประเทศ ในการประชุมภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นความสำคัญด้านกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง/ผู้กระทำผิดหญิง
- สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการลงพื้นที่ และร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับคณะผู้วิจัย
- สื่อสารข้อค้นพบจากงานศึกษาวิจัย และขยายเครือข่ายภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้องขังหลังพ้นโทษอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการดำเนินงานอื่นๆ
- ร่างและพัฒนางานสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ของสถาบันฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดหญิง ความละเอียดอ่อนทางเพศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับผู้กระทำผิดหญิง อาทิ งานวิจัย รายงาน บทสรุปเชิงนโยบาย และงานเขียนเชิงประชาสัมพันธ์
- ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา (ไทย-อังกฤษ) รวมทั้งสนับสนุนการแปลเอกสารวิชาการ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
- จัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการประชุม กิจกรรมเชิงวิชาการ และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัยและโครงการความร่วมมือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงจัดทำบันทึกการประชุมและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาคี โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกระบวนการยุติธรรมอาญา หรืองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อาชญาวิทยา หรือความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงการจัดทำโครงการศึกษาวิจัย การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรรมทางอาญาในประเทศไทย การแก้ไขฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิด และมาตราฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
- มีความสนใจและเข้าในเกี่ยวกับประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบาง
- มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สรุปประเด็น และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านการเขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิชาการ
- มีทักษะด้านการประสานงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- มีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม
- มีทักษะด้านการใช้ Microsoft word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

HOW TO APPLY
     ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และตัวอย่างงานเขียนภาษาอังกฤษ พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 28 มีนาคม 2562 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและคงวามเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : hr@tijthailand.org , phone : 02 118 9400 Ext. 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer

Comments


Recent Posts

Relation Posts