Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

นักนโยบายและวิจัย (Policy and Research Officer)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 15 Mar 2019
View : 480

Deadline : 28 / March / 2019

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง


ตำแหน่งงาน นักนโยบายและวิจัย (Policy and Research Officer) จำนวน  1 ตำแหน่ง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน
ริเริ่ม ติดตาม ตรวจสอบ ดำเนินงาน และช่วยประสานงาน โครงการศึกษาวิจัย (Research) โครงการความร่วมมือ และงานรณรงค์เชิงนโยบาย (Policy Advocacy) รวมถึงงานด้านการสร้างเสริมศักยภาพ (Capacity Building)
เพื่อส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ให้มีความละเอียดอ่อนต่อผู้กระทำผิดหญิง ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตราฐานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพ)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ด้านงานวิจัยและการประสานนโยบาย
1.1 การสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศสภาวะตามแนวทางมาตราฐานระหว่างประเทศการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศสภาวะตามแนวทางมาตราฐานระหว่างประเทศ
- สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย โครงการความร่วมมือ และงานด้านการสร้างเสริมศักยภาพ รวมถึงงานรณรงค์เชิงนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ นำไปสู่การยกระดับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหญิงให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน
- สนับสนุนด้านสารัตถะและการเตรียมการโลจิสติกส์ในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาเซียน ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง (Training on the Management of Women Prisoners in ASEAN Region)
- สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง (Non-custodial Measures) สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง
- ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง (Non-custodial Measures) สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ได้กำหนดไว้
- ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ กฎหมาย และข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ
- ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง (Non-custodial Measures) สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง
- ความละเอียดอ่อนทางเพศ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับผู้กระทำผิดหญิง
1.2 การช่วยสนับสนุนงานด้านการศึกษาวิจัยและการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการกลับคืนสู่สังคมของผู้ตัองขัง (social reintegration)
- ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลข่าวสาร และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการกลับคืนสู่สังคมของผู้ตัองขัง (reintegration) ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ได้กำหนดไว้
- สนับสนุนงานของสถาบันฯ ด้านสารัตถะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการกลับคืนสู่สังคมของผู้ตัองขัง (reintegration) เพื่อใช้ประกอบการประชุมเจรจาระหว่างประเทศ อาทิ การร่างเอกสาร บทสรุปผู้บริหาร
- นำเสนอข้อค้นพบจากการวิจัย ข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย และหลักการตามมาตราฐานระหว่างประเทศ ในการประชุมภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นความสำคัญด้านกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง/ผู้กระทำผิดหญิง
- สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการลงพื้นที่ และร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับคณะผู้วิจัย
- สื่อสารข้อค้นพบจากงานศึกษาวิจัย และขยายเครือข่ายภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้องขังหลังพ้นโทษอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการดำเนินงานอื่นๆ
- ร่างและพัฒนางานสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ของสถาบันฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดหญิง ความละเอียดอ่อนทางเพศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับผู้กระทำผิดหญิง อาทิ งานวิจัย รายงาน บทสรุปเชิงนโยบาย และงานเขียนเชิงประชาสัมพันธ์
- ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา (ไทย-อังกฤษ) รวมทั้งสนับสนุนการแปลเอกสารวิชาการ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
- จัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการประชุม กิจกรรมเชิงวิชาการ และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัยและโครงการความร่วมมือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงจัดทำบันทึกการประชุมและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาคี โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกระบวนการยุติธรรมอาญา หรืองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อาชญาวิทยา หรือความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงการจัดทำโครงการศึกษาวิจัย การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรรมทางอาญาในประเทศไทย การแก้ไขฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิด และมาตราฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
- มีความสนใจและเข้าในเกี่ยวกับประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบาง
- มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สรุปประเด็น และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านการเขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิชาการ
- มีทักษะด้านการประสานงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- มีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม
- มีทักษะด้านการใช้ Microsoft word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

 

HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และตัวอย่างงานเขียนภาษาอังกฤษ พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 28 มีนาคม 2562 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและคงวามเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume)
และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : hr@tijthailand.org , phone : 02 118 9400 Ext. 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer

Comments