Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

Back

Organization : มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน Labor Rights Promotion Network
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Mar 2019
View : 315

Deadline : 20 / April / 2019

Organization : มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน Labor Rights Promotion Network

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

            มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน Labor  Rights Promotion Network (LPN) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านประชากรข้ามชาติ ทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  ปกป้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน ป้องกันการใช้แรงงานเด็กที่รูปแบบที่เลวร้ายและป้องกันการค้ามนุษย์ และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกัน ในสังคม ไทยอย่างสันติ  ร่วมประสานงานกับองค์กรภาคีภาครัฐ  องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคมในและต่างประเทศ   ทางมูลนิธิฯ มีต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ดังนี้

ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1  อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน  :  จังหวัดสมุทรสาคร 

ค่าตอบแทน/เงินเดือน  :  ตามโครงสร้างองค์กร  แหล่งทุน และตามประสบการณ์

บทบาท/ความรับผิดชอบหลัก :

บริหารและจัดสรรงบประมาณร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโครงการ

จัดทำบัญชีของโครงการรายเดือนรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆภายในโครงการ

จัดทำเอกสารการเงินและจัดทำรายงานงบประมาณประจำเดือน

จัดเตรียมแผนการเงิน/รายงานการเงินรายไตรมาสในส่วนงบประมาณของ LPN ตามแบบฟอร์มของโครงการ

ตรวจสอบบัญชีการเงินกับงบประมาณของโครงการ

การประสานงานและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสานงานกับองค์กรภาคี รัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่นในพื้นที่

กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดีมี

มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ

มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อเพื่อนมนุษย์

มีการแบ่งปัน และเอื้ออารีต่อกัน ต่อทีมงาน ต่อกลุ่มเป้าหมาย

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มประชากรข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความอดทนและทำงานบนความกดดันได้

มีทัศนคติเชิงบวกต่อแรงงานข้ามชาติ ต่อเด็กข้ามชาติในประเทศไทย

มีไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้

มีความพร้อมเสมอในการรับคำสั่งในกรณีฉุกเฉิน

มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ได้ถึงระดับดี

 

วันเวลาทำงาน:

ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันอาทิตย์

หากหยุด ลาป่วย หรือทำภารกิจอื่น สามารถแจ้งให้ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าที่ปรึกษาให้ทราบโดยวาจา หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

หยุดงานตามวันหยุดประจำปี ตามทางราชการกำหนด หรือผู้บริหารองค์กรกำหนดตามความเหมาะสม

กรณี การฝึกปฏิบัติงานวันเสาร์ ให้เป็นการสมัครใจ หรือขึ้นอยู่กับการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน

 

ผู้ใดสนใจตำแหน่งงานดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

และสามารถส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว มาที่ :มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน               

เลขที่  25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง

อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  74000  

โทร.     034 434 726

มือถือ    095 774 8689 ,0631615103 , 0924495734

Email:  saranyamailto@gmail.com

Pookko.jens@gmail.com

Nattaporn.sichaan@gmail.com

Contact : saranyamailto@gmail.com

การเงิน / Financier

Comments