Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.กรุงเทพฯ)

Back

Organization : มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Mar 2019
View : 470

Deadline : 30 / April / 2019

          มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งและการดำเนินงาน จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ โดยขอบเขตงานโครงการ ครอบคลุมงานอนุรักษ์และฟื้นฟู ภายใต้แนวทาง คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ งานจิตสำนึกกับเยาวชน และงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

 

เจ้าหน้าที่บัญชี : จังหวัดกรุงเทพ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดทำบัญชีและงบประมาณให้กับ สำนักงานต่างๆ ของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำนักงาน
 • จัดทำบัญชีรายรรับรายจ่าย และแบบยื่น ภ.ง.ด. 3_53
 • บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม SAP
 • ปิดงบการเงิน
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการในการตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของเอกสาร
 • จัดเก็บเอกสารและรับส่งเอกสารให้กับหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีหรือการเงินไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความรู้บัญชีพื้นฐาน และความเข้าใจหลักการบัญชีอย่างถูกต้อง
 • มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ Office และ SAP
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และ สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดโดยลำพังได้
 • หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

การบังคับบัญชา

            ผู้บังคับบัญชา : ผู้จัดการมูลนิธิ และ หัวหน้าส่วนบัญชีการเงินและธุรการ

 

วิธีการสมัคร

            ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ E-mail : wanna@thairakpa.org 

Contact : wanna@thairakpa.org / 053-329378 คุณวรรณา

บัญชี / Accountant

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019