Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Human resources director

Back

Organization : มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Mar 2019
View : 522

Deadline : 30 / April / 2019

พันธกิจ   สร้างธรรมสถาน  เผยแผ่พระธรรม  อุปถัมภ์พระสงฆ์  สงเคราะห์ผู้ยากไร้  ให้ปัญญาแก่ประชาชน

 

รับสมัครด่วน

มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขณะนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างธรรมสถาน และปลูกสวนป่าขนาดใหญ่ที่มีความสงบและร่มเย็นทางภาคเหนือ กำลังต้องการผู้ร่วมงานที่เป็น “คนรุ่นใหม่-ไฟแรง-และใฝ่ธรรม” โดยมี ค่าตอบแทน และสวัสดิการสูง ในตำแหน่ง

 

Human resources director

หน้าที่หลัก

1. Recruit  : สรรหาและสร้างทีมงานทุกระดับ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ใฝ่ธรรม

2. Retain   : รักษาและส่งเสริมบุคลากรที่ดี โดยการบริหารงานแบบสมัยใหม่ ครอบคลุมทุกมิติด้านงานทรัพยากรบุคคล ทั้งภาคนโยบายและปฏิบัติ 

 

3. Develop : อบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งจัดการงานธุรการของสำนักงาน

4. Sustain   : สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยร่วมกันสร้างกลยุทธ์ ทั้งด้านงบประมาณ กำลังคน และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร 

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง

2. อายุ 40 - 50 ปี 

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 15 ปี และอยู่ในระดับผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี

5. มีประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร

6. สามารถเดินทางไปโครงการต่างจังหวัดได้ ในบางครั้ง

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม

139 อาคารดิโอภัส ทองหล่อ 10 ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110

 

 กรุณาส่งประวัติ จดหมายแนะนำตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่

อีเมล์ : aranya@santi-dharma.com  คุณอรัญญา 097-178-9246, 02 714-9772-3 ต่อ 131

 

ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2562

 

“หากสื่อประชาสัมพันธ์นี้เป็นประโยชน์ โปรดส่งต่อเพื่อบอกบุญ จักขอบคุณเป็นอย่างสูง

มูลนิธิฯ มอบความมั่นคงและผลตอบแทนการทำงานที่เป็นธรรม แด่ผู้ที่มีเหมาะสม เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา สืบไป”

 

 

 


­­

Contact : aranya@santi-dharma.com , sandee@santi-dharma.com

ทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources

Comments


Recent Posts

Legal Director

Legal Director

21 May 2019

Relation Posts