Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่การเงิน

Back

Organization : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานลอาชีพ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Mar 2019
View : 496

Deadline : 20 / April / 2019

                                                  

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาาแรงงานและอาชีพ   Foundation for Labour and Employment Promotion

           

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน   ที่ทำงานกับแรงงานนอกระบบในหลายกลุ่มอาชีพทั่วประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็น  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง   หาบเร่ – แผงลอย  ลูกจ้างทำงานบ้าน     หรือ  ผู้ทำการผลิตที่บ้าน  โดยการทำงานจะเน้นให้แรงงานนอกระบบมีการรวมกลุ่ม  และพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม  ด้วย

 ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน  ทำงานเต็มเวลาในพื้นที่กรุงเทพ ฯ  จำนวน   1  อัตรา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปวช. ทางด้านการเงิน หรือบัญขี  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หรือ  มี ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินหรือบัญชีไม่น้อยกว่า  2  ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ WORD และ EXCEL
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยอมรับความแตกต่าง และสามารถทำงานร่วมกับคนหลาย Gen ได้
 • เป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถทำงานวันหยุด / นอกเวลา หรือ ทำงานต่างจังหวัด บ้างเป็นครั้งคร

รายละเอียดการสมัคร


 1. 1. ส่งประวัติ ผลงาน หรืออะไรที่จะทำให้เรารู้จักคุณ ภายในวันที่ 20 เมษายน   2562
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ระหว่างวันที่   21-31   เมษายน   2562

ส่งใบสมัครได้  3  ช่องทาง

 1. E-mail :   jan_manee@yahoo.co.th
 2. Fax :  02  5138959
 3. ทางไปรษณีย์ ที่   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานลอาชีพ

           677/6  ซอยลาดพร้าว 5/1  ถ.ลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

 

รายละเอียด  ติดต่อ    จันทนา  เอกเอื้อมณี   โทร.   085  3272971  /02  5139242

 

Contact : jan_manee@yahoo.co.th

การเงิน / Financier

Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019