Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่การเงิน

Back

Organization : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานลอาชีพ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Mar 2019
View : 333

Deadline : 20 / April / 2019

                                                  

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาาแรงงานและอาชีพ   Foundation for Labour and Employment Promotion

           

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน   ที่ทำงานกับแรงงานนอกระบบในหลายกลุ่มอาชีพทั่วประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็น  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง   หาบเร่ – แผงลอย  ลูกจ้างทำงานบ้าน     หรือ  ผู้ทำการผลิตที่บ้าน  โดยการทำงานจะเน้นให้แรงงานนอกระบบมีการรวมกลุ่ม  และพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม  ด้วย

 ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน  ทำงานเต็มเวลาในพื้นที่กรุงเทพ ฯ  จำนวน   1  อัตรา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปวช. ทางด้านการเงิน หรือบัญขี  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หรือ  มี ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินหรือบัญชีไม่น้อยกว่า  2  ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ WORD และ EXCEL
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยอมรับความแตกต่าง และสามารถทำงานร่วมกับคนหลาย Gen ได้
 • เป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถทำงานวันหยุด / นอกเวลา หรือ ทำงานต่างจังหวัด บ้างเป็นครั้งคร

รายละเอียดการสมัคร


 1. 1. ส่งประวัติ ผลงาน หรืออะไรที่จะทำให้เรารู้จักคุณ ภายในวันที่ 20 เมษายน   2562
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ระหว่างวันที่   21-31   เมษายน   2562

ส่งใบสมัครได้  3  ช่องทาง

 1. E-mail :   jan_manee@yahoo.co.th
 2. Fax :  02  5138959
 3. ทางไปรษณีย์ ที่   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานลอาชีพ

           677/6  ซอยลาดพร้าว 5/1  ถ.ลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

 

รายละเอียด  ติดต่อ    จันทนา  เอกเอื้อมณี   โทร.   085  3272971  /02  5139242

 

Contact : jan_manee@yahoo.co.th

การเงิน / Financier

Comments